Doložka zlučiteľnosti

právneho predpisu

s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie 

 

 

1.   Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky 

 

 

2.   Názov návrhu právneho predpisu:  Návrh  zákona,  ktorým  sa  mení  a dopĺňa  zákon  č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 195/ 2000 Z. z. o telekomunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

3.   Problematika návrhu právneho predpisu:

 

a)   je upravená v práve Európskych spoločenstiev

 

-          Primárnom

Zmluva o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (čl. 47 ods. 2 a čl. 55),

 

-          Sekundárnom

Smernica Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania v znení  smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/36/ES z 30. júna 1997 a  smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES z 11. decembra 2007

 

 

b)   nie je upravená v práve Európskej únie

 

 

c)      je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev

 

Rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-11/95 medzi Európskou Komisiou a Belgickým kráľovstvom, 1996  Zb. roz. ESD I-04115  

 

 

4.   Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:

 

a)   lehota na prebratie smernice alebo rámcového rozhodnutia podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia z nich vyplývajúca

 

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES z 11. decembra 2007 má byť do právneho poriadku SR prebratá do 19.12.2009.

 

b)   informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 až 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení

 

- v danej oblasti nebolo začaté konanie proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva podľa čl. 226 až 228 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení,

 

c)   informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice alebo rámcové rozhodnutia už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia

 

 - Smernica Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania v znení  smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/36/ES z 30. júna 1997 bola prebratá v úplnom rozsahu do nasledovných právnych predpisov:

- zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov,

- zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní),

 -zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

5.   Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev alebo právom Európskej únie:

 

- úplný

 

 

6.   Gestor a spolupracujúce rezorty:

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky