Doložka

pre posudzovanie vplyvov

 

 

1.      Vplyvy na verejné financie:

 

Predložený  návrh  zákona ktorým  sa  mení  a dopĺňa  zákon  č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/ 2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si  nevyžiada  zvýšené  finančné  požiadavky  na  štátny rozpočet ani   ostatné zložky rozpočtu verejnej správy.

 

 

2.      Vplyvy na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb

 

Nová  právna  úprava  v  žiadnych  aspektoch  negatívne  neovplyvní  obyvateľov, podnikateľskú sféru  alebo  iné   právnické  osoby, naopak  vo   vzťahu   k  obyvateľom   je  pozitívnym   prínosom,  nakoľko  posiľňuje  právo  na informácie.

 

 

3.      Vplyvy na životné prostredie: 

 

Realizácia návrhu zákona nepredpokladá dopad na životné prostredie. 

 

 

4.      Vplyvy na zamestnanosť:

 

Realizácia návrhu zákona nepredpokladá dopad na zamestnanosť. 

 

 

5.      Vplyvy na podnikateľské prostredie:

 

Realizácia návrhu zákona nepredpokladá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.

 

 

6.  Odhad vplyvov na informatizáciu spoločnosti:   

 

      Realizácia návrhu zákona nepredpokladá dopad na informatizáciu spoločnosti.