TABUĽKA  ZHODY

k návrhu zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/ 2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov smernice:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES  11. decembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch, týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania

 

 

Smernica ES

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES  11. decembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch, týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania

 

Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky

1. Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

 

2. Zákon č. 220/2007 o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (digitálny zákon) v znení zákona č. 654/2007 Z. z.

 

3. Návrh zákona č. .../2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1

2

3

4

5

6

7

8

Článok

(Č, O,

V, P)

Text

Spôsob transp.

(N, O, D, n.a.)

Číslo

predpisu

Článok (Č, §, O, V, P)

Text

Zhoda

Poznámky

Č. 1

O. 1

 

názov sa nahrádza takto:

 

"Smernica Európskeho parlamentu a Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách)";

 

n. a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. a.

 

 

 

Č. 1

O. 2

 

2. článok 1 sa nahrádza takto:

 

"Článok 1

Na účely tejto smernice:

 

a) "audiovizuálna mediálna služba" je:

- služba, ako ju vymedzujú články 49 a 50 zmluvy, za ktorú je redakčne zodpovedný poskytovateľ mediálnej služby a ktorej hlavným účelom je poskytovanie programov s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť elektronickými komunikačnými sieťami v zmysle článku 2 písm. a) smernice 2002/21/ES. Takéto audiovizuálne mediálne služby sú televízne vysielanie, ako ho vymedzuje písmeno e) tohto článku, alebo audiovizuálna mediálna služba na požiadanie v zmysle písmena g) tohto článku,

a/alebo

- audiovizuálny komerčný oznam;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) "program" je súbor pohybujúcich sa obrazov so zvukom alebo bez zvuku predstavujúci samostatnú zložku v rámci štruktúry alebo katalógu, ktorý zostavil poskytovateľ mediálnej služby a ktorého forma a obsah sú porovnateľné s formou a obsahom televízneho vysielania. Príklady programov zahŕňajú kinematografické dlhometrážne filmy, športové podujatia, situačné komédie, dokumentárne filmy, detské programy a pôvodné televízne hry;

 

c) "redakčná zodpovednosť" znamená vykonávanie účinnej kontroly nad výberom programov a nad ich usporiadaním do chronologickej štruktúry v prípade televízneho vysielania alebo v prípade audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie do katalógu programov. Redakčná zodpovednosť nevyhnutne neznamená akúkoľvek právnu zodpovednosť podľa vnútroštátneho práva za poskytovaný obsah alebo služby;

 

d) "poskytovateľ mediálnych služieb" je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má redakčnú zodpovednosť za výber audiovizuálneho obsahu audiovizuálnej mediálnej služby a určuje spôsob, akým je organizovaná;

 

e) "televízne vysielanie" alebo "televízna relácia" (t. j. lineárna audiovizuálna mediálna služba) je audiovizuálna mediálna služba poskytovaná poskytovateľom mediálnej služby pre simultánne sledovanie programov na základe programovej štruktúry;

 

 

 

 

f) "vysielateľ" je poskytovateľ mediálnej služby, ktorou je televízne vysielanie;

 

 

 

g) "audiovizuálna mediálna služba na požiadanie" (t. j. nelineárna audiovizuálna mediálna služba) je audiovizuálna mediálna služba poskytovaná poskytovateľom mediálnej služby na sledovanie programov v momente, ktorý si užívateľ zvolil, a na jeho osobitnú žiadosť na základe katalógu programov zostaveného poskytovateľom mediálnej služby;

 

 

 

 

h) "audiovizuálne komerčné oznamy" sú obrazy so zvukom alebo bez zvuku, ktoré sú určené na priame alebo nepriame propagovanie tovaru, služieb alebo dobrého mena fyzickej alebo právnickej osoby vykonávajúcej hospodársku činnosť. Takéto obrazy sprevádzajú alebo sú zahrnuté do programu za odplatu alebo za podobnú protihodnotu alebo na účely vlastnej propagácie. Formy audiovizuálneho komerčného oznamu zahŕňajú okrem iného televíznu reklamu, sponzorovanie, telenákup a umiestňovanie produktov;

 

 

 

 

 

i) "televízna reklama" je akákoľvek forma vysielania oznamov za odplatu alebo za podobnú protihodnotu alebo vysielanie na účely vlastnej propagácie verejným alebo súkromným podnikom alebo fyzickou osobou v súvislosti s obchodovaním, podnikaním, remeslom alebo povolaním s cieľom podporiť odbyt tovarov alebo služieb vrátane nehnuteľného majetku, práv a záväzkov za odplatu;

 

j) "skrytý audiovizuálny komerčný oznam" je slovná alebo obrazová informácia o tovaroch, službách, názve, ochrannej známke alebo činnostiach výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb v programoch, ak poskytovateľ mediálnej služby má zámer takúto informáciu použiť na reklamu a mohla by vzhľadom na svoju povahu uviesť verejnosť do omylu. Takáto informácia by sa mala považovať za zámernú najmä v prípade, ak sa vykoná za odplatu alebo za podobnú protihodnotu;

 

k) "sponzorstvo" je akýkoľvek príspevok poskytnutý verejným alebo súkromným podnikom alebo fyzickou osobou, ktoré nie sú zapojené do poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb alebo výroby audiovizuálnych diel, na financovanie audiovizuálnych mediálnych služieb alebo programov na účely podpory svojho názvu, ochrannej známky, dobrého mena, činností alebo výrobkov;

 

 

l) "telenákup" je vysielanie priamych ponúk pre verejnosť s cieľom ponuky tovarov alebo služieb vrátane nehnuteľného majetku, práv a záväzkov za odplatu;

 

 

m) "umiestňovanie produktov" je každá forma audiovizuálneho komerčného oznamu pozostávajúca z uvedenia produktu, služby či príslušnej obchodnej značky alebo zmienky o nich, aby sa zdôraznili v programe za odplatu alebo za podobnú protihodnotu;

 

n) i) "európske diela" sú:

- diela s pôvodom v členských štátoch,

- diela s pôvodom v tretích európskych štátoch, ktoré sú stranou Európskeho dohovoru Rady Európy o cezhraničnej televízii, ktoré spĺňajú podmienky bodu ii),

- diela spoločne vyrobené v rámci dohôd týkajúcich sa audiovizuálneho sektora uzavretých medzi Európskym spoločenstvom a tretími krajinami, ktoré spĺňajú podmienky vymedzené v každej z týchto dohôd.

- Uplatňovanie ustanovení druhej a tretej zarážky uvedenej vyššie je podmienené tým, že diela pôvodom v členských štátoch nie sú v dotknutých tretích krajinách predmetom diskriminačných opatrení;

ii) diela uvedené v prvej a druhej zarážke bodu i) sú diela, ktoré vyrobili hlavne autori a pracovníci, ktorí majú bydlisko v jednom alebo vo viacerých štátoch uvedených v prvej a druhej zarážke bodu i) za predpokladu, že spĺňajú jednu z nasledujúcich troch podmienok:

- vyrobil ich jeden alebo viacerí producenti usadení v jednom alebo vo viacerých z týchto štátov alebo

- dohľad a skutočnú kontrolu výroby diel vykonáva jeden alebo viacerí producenti usadení v jednom alebo vo viacerých týchto štátoch, alebo

- príspevok koproducentov takýchto štátov prevažuje v rámci celkových spoločných koprodukčných nákladoch a koprodukcia nie je kontrolovaná jedným alebo viacerými producentmi usadenými mimo týchto štátov;

iii) diela, ktoré nie sú európskymi dielami v zmysle bodu i), ale ktoré boli vyrobené v rámci dvojstranných zmlúv o koprodukcii uzatvorených medzi členskými štátmi a tretími krajinami, sa považujú za európske diela za predpokladu, že koproducenti zo Spoločenstva majú väčšinový podiel na celkových nákladoch na produkciu a že produkciu nekontroluje jeden alebo viacerí producenti usadení mimo územia členských štátov.";

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákon č. 220/2007 Z. z.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákon č. .../2009 Z. z.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákon č. 220/2007 Z. z.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákon č. .../2009 Z. z.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákon č. 308/2000 Z. z.

 

 

 

 

 

Zákon č. .../2009 Z. z.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákon č. 308/2000 Z. z.

 

 

Zákon č. .../2009 Z. z.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

ods. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

ods. 7

 

 

 

 

§ 3

písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 31a ods. 1 a ods.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

 písm. i)

 

 

 

 

 

 

 

písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 písm. c)

 

 

 

 

§ 3

ods. 5

 

 

 

 

 

 

 

ods. 7

 

 

 

 

§ 3

písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 31a ods. 1 a ods.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 32

ods. 1

 

 

 

 

 

 

§ 31a ods. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 38

ods. 1

 

 

 

 

 

 

 

§ 32

ods. 2

 

 

 

§ 39a ods. 1

 

 

 

 

§ 22

 

 

 

 

(5) Vysielanie programovej služby je šírenie pôvodnej kódovanej alebo nekódovanej programovej služby určenej na príjem verejnosťou prostredníctvom komunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia, a to

a) rozhlasovej programovej služby vrátane jej doplnkových obsahových služieb (ďalej len "vysielanie rozhlasovej programovej služby") alebo

 

b) televíznej programovej služby vrátane jej doplnkových obsahových služieb (ďalej len "vysielanie televíznej programovej služby").

 

(7) Vysielateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá redakčne zodpovedá za obsah programovej služby a časové usporiadanie jednotlivých zložiek programovej služby, ktorú vysiela alebo ktorú necháva šíriť v úplnej a nezmenenej forme treťou osobou.

 

b) audiovizuálna mediálna služba na požiadanie je služba primárne

hospodárskej povahy, poskytovaná prostredníctvom elektronických

komunikácií, určená na sledovanie programov v čase, ktorý si užívateľ

zvolil a na jeho osobitnú žiadosť na základe katalógu programov

zostaveného poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na

požiadanie, pričom jej hlavným účelom je  informovať, zabávať alebo

vzdelávať širokú verejnosť; za audiovizuálnu mediálnu službu na

požiadanie sa nepovažuje poskytovanie zvukových záznamov

v akejkoľvek forme,

 

(1) Mediálna komerčná komunikácia je na účely tohto zákona zvuková, obrazová alebo zvukovo - obrazová informácia, ktorá priamo alebo nepriamo propaguje tovar, služby alebo dobrú povesť fyzickej osoby alebo právnickej osoby vykonávajúcej hospodársku činnosť a

a) je poskytovaná ako súčasť programu alebo v spojitosti s programom alebo

b) je programovou službou určenou výhradne na reklamu a telenákup alebo programovou službou určenou výhradne na vlastnú propagáciu.

 

(2) Mediálna  komerčná komunikácia zahŕňa najmä reklamu, telenákup, sponzorovanie, umiestňovanie produktov, programovú službu určenú výhradne na reklamu a telenákup, programovú službu určenú výhradne na vlastnú propagáciu a dlhšie reklamné oznámenie podľa § 35 ods. 8.

 

 

 

 

i) program je zvukový, obrazový alebo zvukovo – obrazový komunikát tvoriaci svojim obsahom, formou a funkciou uzatvorený celok v rámci programovej služby vysielateľa alebo v rámci katalógu zostaveného poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,

 

 

 

 

d) redakčná zodpovednosť je vykonávanie účinnej kontroly nad výberom programov a nad ich časovým usporiadaním do programovej štruktúry v prípade vysielania, alebo  do katalógu programov v prípade audiovizuálnej mediálnej  služby  na požiadanie.

 

 

 

 

c) poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá redakčne zodpovedá za výber obsahu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a určuje spôsob, akým je organizovaná,

 

(5) Vysielanie programovej služby je šírenie pôvodnej kódovanej alebo nekódovanej programovej služby určenej na príjem verejnosťou prostredníctvom komunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia, a to

a) rozhlasovej programovej služby vrátane jej doplnkových obsahových služieb (ďalej len "vysielanie rozhlasovej programovej služby") alebo

b) televíznej programovej služby vrátane jej doplnkových obsahových služieb (ďalej len "vysielanie televíznej programovej služby").

 

(7) Vysielateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá redakčne zodpovedá za obsah programovej služby a časové usporiadanie jednotlivých zložiek programovej služby, ktorú vysiela alebo ktorú necháva šíriť v úplnej a nezmenenej forme treťou osobou.

 

b) audiovizuálna mediálna služba na požiadanie je služba primárne

hospodárskej povahy, poskytovaná prostredníctvom elektronických

komunikácií, určená na sledovanie programov v čase, ktorý si užívateľ

zvolil a na jeho osobitnú žiadosť na základe katalógu programov

zostaveného poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na

požiadanie, pričom jej hlavným účelom je  informovať, zabávať alebo

vzdelávať širokú verejnosť; za audiovizuálnu mediálnu službu na

požiadanie sa nepovažuje poskytovanie zvukových záznamov

v akejkoľvek forme,

 

(1) Mediálna komerčná komunikácia je na účely tohto zákona zvuková, obrazová alebo zvukovo - obrazová informácia, ktorá priamo alebo nepriamo propaguje tovar, služby alebo dobrú povesť fyzickej osoby alebo právnickej osoby vykonávajúcej hospodársku činnosť a

a) je poskytovaná ako súčasť programu alebo v spojitosti s programom alebo

b) je programovou službou určenou výhradne na reklamu a telenákup alebo programovou službou určenou výhradne na vlastnú propagáciu.

 

(2) Mediálna  komerčná komunikácia zahŕňa najmä reklamu, telenákup, sponzorovanie, umiestňovanie produktov, programovú službu určenú výhradne na reklamu a telenákup, programovú službu určenú výhradne na vlastnú propagáciu a dlhšie reklamné oznámenie podľa § 35 ods. 8.

 

(1) Reklama na účely tohto zákona je akékoľvek verejné oznámenie vysielané za odplatu alebo inú podobnú protihodnotu vrátane vlastnej propagácie, ktorého zámerom je podporiť predaj, nákup alebo nájom tovaru alebo služieb vrátane nehnuteľností, práv a záväzkov alebo dosiahnuť iný účinok sledovaný objednávateľom reklamy alebo vysielateľom.

 

 

(3) Skrytá mediálna komerčná komunikácia je zvuková, obrazová alebo zvukovo – obrazová informácia, ktorá priamo alebo nepriamo propaguje tovar, služby, ochrannú známku, obchodné meno alebo aktivity fyzickej osoby alebo právnickej osoby vykonávajúcej hospodársku činnosť, ak vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie tieto informácie v rámci programu zámerne využíva na propagačné účely, čím môže uviesť verejnosť do omylu o podstate tejto informácie. Táto informácia sa považuje za zámernú najmä vtedy, ak sa uskutočňuje za odplatu alebo za inú protihodnotu.

 

(1) Sponzorovanie na účely tohto zákona je plnenie určené na priame alebo nepriame financovanie programu, programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie s cieľom propagovať názov alebo obchodné meno, ochrannú známku, dobrú povesť, tovary alebo aktivity osoby, ktorá také plnenie poskytla, ak ho poskytla právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je vysielateľom alebo poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie ani tento program nevyrobila.

 

(2) Telenákup na účely tohto zákona je priama ponuka vysielaná verejnosti s cieľom poskytnúť tovar alebo služby vrátane nehnuteľností, práv a záväzkov za odplatu.

 

 

(1) Umiestňovanie produktov je zvuková, obrazová alebo zvukovo - obrazová informácia o tovare, službe alebo ochrannej známke, zaradená do programu za odplatu alebo inú podobnú protihodnotu.

 

 

 

Európske dielo

(1) Európske dielo na účely tohto zákona je dielo vytvorené

a) v niektorom z členských štátov Európskej únie,

b) v niektorom z európskych štátov, ktorý je zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii, 8) ak v tomto štáte neexistujú diskriminačné opatrenia voči dielam podľa písmena a) a dielo spĺňa podmienky podľa odseku 2,

c) diela spoločne vyrobené v rámci dohôd týkajúcich sa audiovizuálneho sektora uzavretých medzi Európskym spoločenstvom  a tretími krajinami, ktoré spĺňajú podmienky vymedzené v každej z týchto dohôd, ak v tomto štáte neexistujú diskriminačné opatrenia voči dielam podľa písmena a).

(2) Dielo uvedené v odseku 1 písm. a) a b) je dielo vytvorené najmä autormi a zamestnancami s trvalým pobytom alebo dlhodobým pobytom v jednom štáte alebo vo viacerých členských štátoch Európskej únie alebo v jednom štáte alebo vo viacerých štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii, 8) ak spĺňajú aspoň jednu z troch nasledujúcich podmienok:

a) je vyrobené jedným producentom alebo viacerými producentmi so sídlom, miestom podnikania alebo bydliskom v jednom štáte alebo vo viacerých týchto štátoch, alebo

b) jeho výroba je riadená jedným producentom alebo viacerými producentmi so sídlom, miestom podnikania alebo bydliskom v jednom štáte alebo vo viacerých týchto štátoch, alebo

c) podiel koproducentov z týchto štátov na celkových koprodukčných nákladoch prevažuje a koprodukcia nie je kontrolovaná jedným producentom alebo viacerými producentmi so sídlom, miestom podnikania alebo bydliskom mimo územia týchto štátov.

(3) Európske dielo je aj dielo, ktoré bolo vyrobené v rámci dvojstranných koprodukčných dohôd uzatvorených medzi členskými štátmi Európskej únie a tretími štátmi, ak koproducenti z členských štátov Európskej únie uhrádzajú väčšinu celkových výrobných nákladov a jeho výroba nie je kontrolovaná jedným producentom alebo viacerými producentmi so sídlom, miestom podnikania alebo bydliskom mimo územia členských štátov Európskej únie.

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

 

 

 

Nie je potrebné transponovať pojem „audiovizuálna mediálne služba“ nakoľko sa tento pojem v právnom poriadku SR nepoužíva a inštitúty, ktoré zahŕňa sú transponované samostatne.

Č. 1

O. 3

článok 2 sa nahrádza takto:

 

"Článok 2

 

1. Každý členský štát zabezpečí, aby všetky audiovizuálne mediálne služby vysielané poskytovateľmi mediálnej služby, na ktorých sa vzťahuje jeho právomoc, boli v súlade s pravidlami právneho systému, ktorý sa uplatňuje na audiovizuálne mediálne služby určené pre verejnosť v tomto členskom štáte.

 

2. Na účely tejto smernice poskytovatelia mediálnej služby, na ktorých sa vzťahuje právomoc členského štátu, sú:

a) poskytovatelia usadení v tomto členskom štáte v súlade s odsekom 3 alebo

b) poskytovatelia, na ktorých sa vzťahuje odsek 4.

 

3. Na účely tejto smernice sa poskytovateľ mediálnej služby považuje za usadeného v členskom štáte v týchto prípadoch:

a) ak poskytovateľ mediálnej služby má svoje sídlo v tomto členskom štáte a redakčné rozhodnutia o audiovizuálnej mediálnej službe sa prijímajú v tomto členskom štáte;

b) ak poskytovateľ mediálnej služby má svoje sídlo v jednom členskom štáte, ale redakčné rozhodnutia o audiovizuálnej mediálnej službe sa prijímajú v inom členskom štáte, považuje sa za poskytovateľa usadeného v tom členskom štáte, kde pôsobí podstatná časť zamestnancov zapojených do výkonu činnosti audiovizuálnej mediálnej služby; v prípade, že podstatná časť zamestnancov zapojených do výkonu činnosti audiovizuálnej mediálnej služby pôsobí v každom z týchto členských štátov, poskytovateľ mediálnej služby sa považuje za usadeného v tom členskom štáte, kde má svoje sídlo; v prípade, že podstatná časť zamestnancov zapojených do výkonu činnosti audiovizuálnej mediálnej služby nepôsobí v žiadnom z týchto členských štátov, poskytovateľ mediálnej služby sa považuje za usadeného v tom členskom štáte, kde prvýkrát začal svoju činnosť v súlade s právnym systémom tohto členského štátu za predpokladu, že udržiava stabilné a účinné spojenie s ekonomikou tohto členského štátu;

c) ak poskytovateľ mediálnej služby má svoje sídlo v jednom členskom štáte, ale rozhodnutia o audiovizuálnej mediálnej službe sa prijímajú v tretej krajine alebo naopak, považuje sa za usadeného v dotknutom členskom štáte za predpokladu, že podstatná časť zamestnancov zapojených do výkonu činnosti audiovizuálnej mediálnej služby pôsobí v tomto členskom štáte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Poskytovatelia mediálnej služby, na ktorých sa ustanovenia odseku 3 neuplatňujú, sa považujú za poskytovateľov, na ktorých sa vzťahuje právomoc členského štátu v týchto prípadoch:

a) využívajú pozemné satelitné stanice na prenos signálu (satellite up-link) umiestnené v tomto členskom štáte;

b) hoci nevyužívajú pozemné satelitné stanice na prenos signálu (satellite up-link) umiestnené v tomto členskom štáte, využívajú družicovú kapacitu patriacu tomuto členskému štátu.

 

 

 

5. V prípade, že sa podľa odsekov 3 a 4 nedá určiť, ktorý členský štát má právomoc, je príslušným členským štátom ten štát, v ktorom je poskytovateľ mediálnej služby usadený v zmysle článkov 43 až 48 zmluvy.

 

 

6. Táto smernica sa nevzťahuje na audiovizuálne mediálne služby určené výlučne pre príjem v tretích krajinách, ani na tie, ktoré verejnosť jedného alebo viacerých členských štátov neprijíma priamo alebo nepriamo pomocou štandardného užívateľského vybavenia.";

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

n. a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1

písm. b)

 

 

 

 

 

§ 2 ods. 1 a ods. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2 ods. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2a

 

 

 

 

Tento zákon upravuje

b) práva a povinnosti vysielateľa, prevádzkovateľa retransmisie, poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a právnických osôb, alebo fyzických osôb uvedených v § 2 ods. 3 a 4.

 

 

 

(1) Tento zákon sa vzťahuje na

a)       vysielateľa zriadeného zákonom 1) (ďalej len "vysielateľ na základe zákona"),

b)       vysielateľa, ktorý nie je zriadený zákonom 1) a má oprávnenie na vysielanie na základe licencie udelenej podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu 1a) (ďalej len "vysielateľ s licenciou"),

c)       vysielateľa prostredníctvom internetu,

d)       poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,

ak majú svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike a tu aj prijímajú redakčné rozhodnutia.

 

(3) Tento zákon sa vzťahuje aj na fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré nie sú vysielateľmi podľa odseku 1 písm. a), b) a c), alebo poskytovateľmi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie podľa ods. 1 písm. d), ak majú svoje sídlo, alebo sídlo organizačnej zložky, miesto podnikania alebo bydlisko

a)       v Slovenskej republike, ale redakčné rozhodnutia prijímajú v inom členskom štáte Európskej únie, a ak zamestnávajú v Slovenskej republike podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s vysielaním alebo s poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie; a to aj v prípade že pomer zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s vysielaním alebo s poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, zamestnaných v Slovenskej republike a v členskom štáte, v ktorom sa prijímajú redakčné rozhodnutia, je približne rovnaký,

b)       v Slovenskej republike, ale redakčné rozhodnutia prijímajú v inom členskom štáte Európskej únie a podstatná časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s vysielaním alebo s poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie nie je zamestnaná ani v jednom z týchto štátov, pokiaľ prvýkrát začali svoju činnosť na území Slovenskej republiky v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a udržiavajú stabilné a účinné spojenie s ekonomikou Slovenskej republiky,

c)       v Slovenskej republike, ale redakčné rozhodnutia prijímajú v štáte, ktorý nie je členom Európskej únie,  pokiaľ v Slovenskej republike zamestnávajú podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s vysielaním alebo poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,

d)       v inom členskom štáte Európskej únie, ale redakčné rozhodnutia prijímajú v Slovenskej republike, pokiaľ v Slovenskej republike zamestnávajú podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s vysielaním alebo poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.

 

(4) Tento zákon sa vzťahuje aj na fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré nie sú vysielateľmi podľa odseku 1 písm. a), b) a c), alebo poskytovateľmi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie podľa ods. 1 písm. d), nevzťahuje sa na ne odsek 3, a ktoré sa nepovažujú za zriadené v členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnej strane Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii, 8) ak

a)       využívajú pozemné satelitné stanice na prenos signálu umiestnené v Slovenskej republike alebo

b)       nevyužívajú pozemné satelitné stanice na prenos signálu umiestnené v Slovenskej republike, ale využívajú družicovú kapacitu patriacu Slovenskej republike.

 

Ak osobnú pôsobnosť tohto zákona nie je možné určiť podľa § 2 ods. 3 a 4, je daná právomoc členského štátu Európskej únie, v ktorom je vysielateľ, alebo poskytovateľ audiovizuálnej služby na požiadanie usadený v zmysle čl. 43 až 48 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva 2).

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

 

 

n. a.

 

 

 

 

Č. 1

O. 4

článok 2a sa týmto mení a dopĺňa takto:

a) odsek 1 sa nahrádza takto:

"1. Členské štáty zabezpečia voľný príjem a neobmedzia retransmisie audiovizuálnych mediálnych služieb z iných členských štátov na svoje územie z dôvodov, ktoré patria do oblastí koordinovaných touto smernicou.";

 

 

 

 

 

 

b) v odseku 2 sa úvodná veta a písmeno a) nahrádzajú takto:

"2. V súvislosti s televíznym vysielaním môžu členské štáty dočasne urobiť výnimku z odseku 1, ak sa splnia tieto podmienky:

a) televízne vysielanie prichádzajúce z iného členského štátu zjavne, závažne a hrubo porušuje článok 22 ods. 1 alebo 2 a/alebo článok 3b";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) dopĺňajú sa tieto odseky:

"4. Pokiaľ ide o audiovizuálne mediálne služby na požiadanie, členské štáty môžu prijať opatrenia na udelenie výnimky z odseku 1 v súvislosti s danou službou, ak sú splnené tieto podmienky:

a) opatrenia sú:

i) nevyhnutné pre jeden z týchto dôvodov:

- verejný záujem, najmä z dôvodu prevencie, vyšetrovania, odhaľovania a stíhania trestných činov vrátane ochrany maloletých a boja proti všetkým formám podnecovania nenávisti z dôvodu rasy, pohlavia, náboženstva alebo štátnej príslušnosti a hanobenia ľudskej dôstojnosti jednotlivých osôb,

- ochrana verejného zdravia,

- verejná bezpečnosť vrátane zabezpečenia bezpečnosti a obrany štátu,

- ochrana spotrebiteľov vrátane investorov;

ii) prijaté proti určitej audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie, ktorá škodí cieľom uvedeným v bode i) alebo ktorá predstavuje skutočné a závažné riziko poškodenia týchto cieľov;

iii) primerané týmto cieľom;

b) pred prijatím daných opatrení a bez dosahu na súdne konania vrátane predbežných konaní a aktov vykonávaných v rámci vyšetrovania trestných činov, členský štát:

- požiadal členský štát, ktorého právomoc sa vzťahuje na poskytovateľa, aby prijal opatrenia, a tento takéto opatrenia neprijal alebo boli neprimerané,

- oznámil Komisii a členskému štátu, ktorého právomoc sa vzťahuje na poskytovateľa, svoj zámer prijať takéto opatrenia.

 

5. Členské štáty môžu v naliehavom prípade prijať výnimku z podmienok ustanovených v odseku 4 písm. b). Ak ide o takýto prípad, opatrenia sa čo najskôr oznámia Komisii a členskému štátu, ktorého právomoc sa vzťahuje na poskytovateľa, s uvedením dôvodov, prečo členský štát považuje prípad za naliehavý.

 

6. Bez toho, aby bola dotknutá možnosť členského štátu prikročiť k opatreniam uvedeným v odsekoch 4 a 5, Komisia preskúma zlučiteľnosť oznámených opatrení s právom Spoločenstva v čo najkratšom možnom čase. Ak dospeje k záveru, že opatrenia sú nezlučiteľné s právom Spoločenstva, Komisia požiada príslušný členský štát, aby neprijal navrhované opatrenia alebo urýchlene ukončil vykonávanie príslušných opatrení.";

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozastavenie retransmisie programovej služby

(1) V súlade so záväzkami z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, môže rada rozhodnúť o pozastavení retransmisie takej programovej služby, ktorej obsah zjavne, závažne a hrubo ohrozuje fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, alebo ak zjavne, závažne a hrubo podnecuje k nenávisti na základe rasy, pohlavia, náboženstva, či národnosti.

(2) O pozastavení retransmisie programovej služby môže rada rozhodnúť, ak sa vysielateľ počas predchádzajúcich 12 mesiacov najmenej dvakrát  dopustil porušenia uvedeného v odseku 1. Pred pozastavením retransmisie programovej služby rada oznámi vysielateľovi, štátu vysielateľa  a Komisii svoj zámer pozastaviť retransmisiu programovej služby podľa odseku 1. Ak rokovania so štátom vysielateľa a s Komisiou nepriniesli do 15 dní od oznámenia zámeru urovnanie sporu, rada môže rozhodnúť  o pozastavení retransmisie programovej služby.

(3) V rozhodnutí podľa odseku 1 rada určí lehotu, v ktorej je prevádzkovateľ retransmisie povinný pozastaviť retransmisiu danej programovej služby.

(4) Proti rozhodnutiu o pozastavení retransmisie programovej služby môže prevádzkovateľ retransmisie podať opravný prostriedok na najvyšší súd do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady.

(5) Pokiaľ Komisia rozhodne do dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia o pozastavení retransmisie programovej služby o tom, že opatrenia sú nezlučiteľné s právnymi predpismi Európskeho spoločenstva, rada je povinná rozhodnúť o zrušení rozhodnutia o pozastavení retransmisie programovej služby.

(6) Ustanovenia odseku 2 a 5 sa použijú v prípade, že konania podľa odseku 1 sa dopustí vysielateľ spadajúci pod právomoc členského štátu Európskej únie.“.

 

 

 

Ú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl.2 ods. 2 Ústavy SR „Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

Č. 1

O. 5

článok 3 sa nahrádza takto:

"Článok 3

1. Členské štáty majú naďalej možnosť požadovať od poskytovateľov mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, aby dodržiavali podrobnejšie alebo prísnejšie pravidlá v oblastiach koordinovaných touto smernicou, za predpokladu, že tieto pravidlá sú v súlade s právom Spoločenstva.

 

 

 

2. V prípadoch, kde členský štát:

a) využil možnosť prijať podrobnejšie alebo prísnejšie pravidlá v záujme širokej verejnosti podľa odseku 1 a

b) usúdi, že vysielateľ, na ktorého sa vzťahuje právomoc iného členského štátu, poskytuje televízne vysielanie, ktoré celkom alebo z väčšej časti smeruje na jeho územie,

môže skontaktovať členský štát, ktorý má právomoc, s cieľom dosiahnuť vzájomne uspokojivé riešenie všetkých nastolených problémov. V prípade, že členský štát, ktorý má príslušnú právomoc, dostane od prvého členského štátu odôvodnenú žiadosť, požiada vysielateľa, aby dodržal príslušné pravidlá v záujme širokej verejnosti. Členský štát, ktorý má právomoc, do dvoch mesiacov informuje prvý členský štát o výsledkoch dosiahnutých po takejto žiadosti. Každý členský štát môže vyzvať kontaktný výbor zriadený podľa článku 23a, aby vec preskúmal.

 

3. V prípade, že prvý členský štát usúdi:

a) že výsledky dosiahnuté uplatňovaním odseku 2 nie sú uspokojivé a

b) že dotknutý vysielateľ sa usadil v členskom štáte, ktorý má právomoc, s cieľom obísť prísnejšie pravidlám, ktoré by sa naň vzťahovali, ak by bol usadený v prvom členskom štáte,

môže prijať vhodné opatrenia voči dotknutému vysielateľovi.

Takéto opatrenia sú objektívne nevyhnutné, uplatňované nediskriminačným spôsobom, a primerané cieľom, ktoré sledujú.

 

4. Členský štát môže prijať opatrenia podľa odseku 3 iba vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:

a) členský štát oznámil Komisii a členskému štátu, v ktorom je vysielateľ usadený, svoj zámer prijať takéto opatrenia a zároveň uviedol dôvody pre svoj úsudok a

b) Komisia rozhodla, že opatrenia sú v súlade s právom Spoločenstva, a najmä že úsudok členského štátu na prijatie týchto opatrení podľa odsekov 2 a 3 je riadne opodstatnený.

 

5. Komisia rozhodne do troch mesiacov po oznámení v zmysle odseku 4 písm. a), či sú opatrenia v súlade s právom Spoločenstva. Ak Komisia rozhodne, že opatrenia sú nezlučiteľné s právom Spoločenstva, príslušný členský štát nesmie prijať navrhované opatrenia.

 

6. Členské štáty vhodnými prostriedkami v rámci svojich právnych predpisov zabezpečia, aby poskytovatelia mediálnej služby, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, účinne dodržiavali ustanovenia tejto smernice.

 

7. Členské štáty podporia koregulačné a/alebo samoregulačné režimy na vnútroštátnej úrovni v oblastiach, ktoré koordinuje táto smernica v takom rozsahu, ako to umožňujú ich právne systémy. Takéto režimy sú všeobecne prijateľné pre hlavné zainteresované strany v dotknutom členskom štáte a poskytujú možnosť účinného presadzovania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ak táto smernica neustanovuje inak, v plnom rozsahu sa uplatňuje smernica 2000/31/ES. Ak táto smernica neustanovuje inak, v prípade konfliktu medzi ustanovením smernice 2000/31/ES a ustanovením tejto smernice prevážia ustanovenia tejto smernice.";

 

 

n. a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

n. a.

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 63b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6a

ods. 1 písm. j) bod 9

 

 

 

§ 64 ods.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odstraňovanie cezhraničných problémov

(1) Rada v spolupráci s ministerstvom kultúry zašle odôvodnenú žiadosť členskému štátu, ktorého právomoc je daná vo vzťahu k vysielateľovi, ktorý poskytuje televízne vysielanie, celkom alebo z väčšej časti smerujúce na územie Slovenskej republiky, ktoré nie je v súlade s ustanoveniami tohto zákona, s cieľom odstrániť problémy vyplývajúce z takéhoto vysielania.

(2) Ak členský štát zašle odôvodnenú žiadosť týkajúcu sa vysielateľa podľa tohto zákona, ktorý poskytuje televízne vysielanie, celkom alebo z väčšej časti smerujúce na územie iného členského štátu, rada požiada tohto vysielateľa, aby dodržiaval pravidlá členského štátu, na ktorého územie smeruje celkom alebo z väčšej časti jeho vysielanie. Rada v spolupráci s ministerstvom kultúry do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti podľa predchádzajúcej vety informuje členský štát o výsledku jej vybavenia.

 

 

(3) Ak výsledok vybavenia žiadosti podľa odseku 1 nie je uspokojivý a rada sa domnieva, že vysielateľ podľa odseku 1 sa usadil v inom členskom štáte s cieľom obísť prísnejšie pravidlá platné v Slovenskej republike, môže prijať voči tomuto vysielateľovi vhodné, objektívne nevyhnutné a primerané opatrenia na nediskriminačnom základe.

 

 

 

 

 

 

(4) Rada môže prijať opatrenia podľa odseku 3 iba ak oznámi Komisii a členskému štátu, v ktorom je vysielateľ podľa odseku 1 usadený, svoj zámer prijať takéto opatrenia a zároveň ich náležite odôvodní a Komisia rozhodne, že opatrenia sú v súlade s právom Spoločenstva, a že prijatie týchto opatrení je opodstatnené. Ak Komisia rozhodne, že opatrenia sú nezlučiteľné s právom Spoločenstva, rada navrhované opatrenia neprijme.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Výročná správa obsahuje všetky dôležité informácie o činnosti rady, o stave vysielania a o poskytovaní služieb retransmisie za príslušný kalendárny rok, a to

j) analýzu

9. samoregulačných orgánov a samoregulačných systémov pre oblasť upravenú týmto zákonom,

 

(2) Sankciu podľa odseku 1 písm. d) rada uloží, ak vysielateľ, prevádzkovateľ retransmisie, poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 3 a 4 aj napriek písomnému upozorneniu rady opakovane porušila povinnosť, na ktorej porušenie boli upozornení. Rada uloží pokutu bez predchádzajúceho upozornenia, ak bola porušená povinnosť uložená v § 19. Rada môže uložiť pokutu aj bez predchádzajúceho upozornenia, ak bola porušená povinnosť uložená v § 16 ods. 2 písm. a) a c),  ods. 3 písm. l), § 20 ods. 1 a 3, § 30, ako aj v prípade vysielania bez oprávnenia [§ 2 ods. 1 písm. b)] alebo prevádzkovania retransmisie bez oprávnenia [§ 2 ods.2]. Pokutu rada určí podľa závažnosti veci, spôsobu, trvania a následkov porušenia povinnosti, miery zavinenia a s prihliadnutím na rozsah a dosah vysielania, poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb a retransmisie, získané bezdôvodné obohatenie a sankciu, ktorú už prípadne uložil samoregulačný orgán pre oblasť upravenú týmto zákonom v rámci vlastného samoregulačného systému.

 

 

 

n. a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

n. a.

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. a.

 

Č. 1

O. 6

 

 článok 3 sa vypúšťa;

 

 

 

 

 

 

 

Č. 1

O. 7

 

 za článok 3 sa vkladá táto kapitola:

"KAPITOLA IIa

USTANOVENIA UPLATNITEĽNÉ NA VŠETKY AUDIOVIZUÁLNE MEDIÁLNE SLUŽBY

 

Článok 3a

Členské štáty zabezpečia, aby sa poskytovatelia audiovizuálnej mediálnej služby, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, postarali o ľahký, priamy a stály prístup prijímateľov služby aspoň k týmto informáciám:

a) názov poskytovateľa mediálnej služby;

b) poštová adresa, na ktorej je poskytovateľ mediálnej služby usadený;

c) podrobnosti o poskytovateľovi mediálnej služby vrátane jeho adresy elektronickej pošty alebo internetovej stránky, na ktorej ho možno rýchlo priamym a účinným spôsobom kontaktovať;

d) kde je to vhodné, príslušné regulačné orgány alebo orgány dozoru.

 

Článok 3b

Členské štáty primeranými prostriedkami zabezpečia, aby audiovizuálne mediálne služby poskytované poskytovateľmi mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, neobsahovali žiadne podnecovanie nenávisti na základe rasy, pohlavia, náboženstva alebo národnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok 3c

Členské štáty nabádajú poskytovateľov mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, na to, aby sa ich služby postupne sprístupňovali osobám so zrakovým alebo sluchovým postihnutím.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok 3d

Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia mediálnej služby, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, nevysielali kinematografické diela mimo časových lehôt dohodnutých s majiteľmi práv.

 

Článok 3e

1. Členské štáty zabezpečia, aby audiovizuálne komerčné oznamy poskytované poskytovateľmi mediálnych služieb, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, spĺňali tieto podmienky:

 

a) audiovizuálne komerčné oznamy musia byť ľahko odlíšiteľné. Skryté audiovizuálne komerčné oznamy sa zakazujú;

 

b) audiovizuálne komerčné oznamy nesmú používať podprahové techniky;

 

c) audiovizuálne komerčné oznamy nesmú:

i) porušovať ľudskú dôstojnosť;

ii) obsahovať ani podporovať žiadnu diskrimináciu na základe pohlavia, rasového a etnického pôvodu, národnosti, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie;

iii) podporovať správanie poškodzujúce zdravie alebo bezpečnosť;

iv) podporovať správanie hrubo poškodzujúce ochranu životného prostredia;

 

d) všetky formy audiovizuálnych komerčných oznamov, ktoré sa týkajú cigariet a iných tabakových výrobkov, sú zakázané;

 

 

 

e) audiovizuálne komerčné oznamy týkajúce sa alkoholických nápojov sa nesmú zameriavať špecificky na maloletých a nesmú podporovať nadmerné užívanie takýchto nápojov;

 

 

f) audiovizuálny komerčný oznam týkajúci sa liekov a liečebných postupov, ktoré sú dostupné iba na lekársky predpis v členskom štáte, ktorého právomoc sa vzťahuje na poskytovateľa mediálnych služieb, je zakázaná;

 

g) audiovizuálne komerčné oznamy nesmú spôsobovať fyzickú alebo morálnu ujmu maloletým. Preto nemôžu priamo nabádať maloletých, aby si kúpili alebo požičali nejaký výrobok alebo službu, využívajúc ich neskúsenosť alebo dôverčivosť, priamo ich povzbudzovať, aby presviedčali svojich rodičov či iné osoby, aby im zakúpili ponúkaný tovar alebo služby, zneužívať osobitnú dôveru, ktorú maloletí prechovávajú k svojim rodičom, učiteľom alebo iným osobám, ani bezdôvodne ukazovať maloletých v nebezpečných situáciách.

 

 

 

 

 

 

2. Členské štáty a Komisia nabádajú poskytovateľov audiovizuálnych služieb na vypracovanie kódexu správania týkajúceho sa neprimeraných audiovizuálnych komerčných oznamov, ktoré sprevádzajú detské programy alebo sa v nich uvádzajú, o potravinách a nápojoch obsahujúcich živiny a látky s výživovým alebo fyziologickým účinkom, najmä tuky, transmastné kyseliny, soľ/sodík a cukry, ktorých nadmerný príjem v celkovej strave sa neodporúča.

 

Článok 3f

1. Audiovizuálne mediálne služby alebo programy, ktoré sú sponzorované, spĺňajú tieto požiadavky:

 

a) ich obsah a v prípade televízneho vysielania ich chronologická štruktúra nesmú byť v žiadnom prípade ovplyvnené takým spôsobom, ktorý by mal vplyv na zodpovednosť a redakčnú nezávislosť poskytovateľa mediálnej služby;

 

b) nesmú priamo podporovať nákup alebo prenájom tovaru alebo služieb, najmä osobitnými propagačnými odkazmi na tieto tovary alebo služby;

 

 

 

 

 

 

c) diváci musia byť jasne informovaní o existencii sponzorskej zmluvy. Sponzorované programy musia byť jasne označené názvom, logom a/alebo akýmkoľvek iným symbolom sponzora, ako napríklad odkazom na jeho výrobok (výrobky) alebo službu (služby) alebo jeho rozlišovací znak spôsobom vhodným pre programy na začiatku, počas a/alebo na konci programov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Audiovizuálne mediálne služby alebo programy nesmú byť sponzorované podnikmi, ktorých hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj cigariet a iných tabakových výrobkov.

 

 

3. Sponzorovanie audiovizuálnych mediálnych služieb alebo programov podnikmi, ktorých činnosti zahŕňajú výrobu alebo predaj liekov a liečebné postupy, môže propagovať názov alebo dobré meno podniku, ale nesmie propagovať určité lieky alebo liečené postupy, ktoré sú dostupné iba na základe lekárskeho predpisu v členskom štáte, ktorého právomoc sa vzťahuje na poskytovateľa mediálnej služby.

 

 

4. Spravodajské a publicistické programy sa nesmú sponzorovať. Členské štáty sa môžu rozhodnúť zakázať zobrazovanie loga sponzora počas detských programov, dokumentárnych filmov a náboženských programov.

 

Článok 3g

1. Umiestňovanie produktov sa zakazuje.

 

 

2. Odchylne od odseku 1 je umiestňovanie produktov prípustné, pokiaľ členský štát nerozhodne inak:

- v kinematografických dielach, filmoch a televíznych seriáloch vyrobených pre audiovizuálne mediálne služby, v športových programoch a ľahkých zábavných programoch alebo

- v prípadoch, keď sa neplatí, ale iba sa poskytuje určitý tovar alebo služby zdarma, ako napríklad produkčné rekvizity a ceny s cieľom uviesť ich v programe.

 

Odchýlka v prvej zarážke sa nevzťahuje na programy pre deti.

 

 

 

Programy, ktoré obsahujú umiestňovanie produktov, spĺňajú aspoň všetky tieto požiadavky:

 

a) ich obsah a v prípade televízneho vysielania ich štruktúra nie je v žiadnom prípade ovplyvnené takým spôsobom, ktorý by mal vplyv na zodpovednosť a redakčnú nezávislosť poskytovateľa mediálnej služby;

 

b) nepodporujú priamo nákup alebo prenájom tovaru alebo služieb, najmä osobitnými propagačnými odkazmi na tieto tovary alebo služby;

 

c) nepripisujú neprimeranú dôležitosť príslušnému produktu;

 

d) diváci sú jasne informovaní o existencii umiestňovania produktov. Programy obsahujúce umiestňovanie produktov sú primerane označené na začiatku a na konci programu a pri pokračovaní programu po reklamnom bloku, aby sa predišlo akýmkoľvek nejasnostiam zo strany diváka.

Výnimočne sa členské štáty môžu rozhodnúť neuplatňovať požiadavky ustanovené v písmene d) za predpokladu, že príslušný program nebol produkovaný ani objednaný poskytovateľom mediálnych služieb alebo spoločnosťou pridruženou k poskytovateľovi mediálnej služby.

 

3. Programy v žiadnom prípade nesmú obsahovať umiestňovanie produktov:

- tabakových výrobkov či cigariet ani umiestňovanie výrobkov podnikov, ktorých hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj cigariet a iných tabakových výrobkov, alebo

- špecifických liekov alebo liečebných postupov, ktoré sú dostupné iba na lekársky predpis v členskom štáte, ktorého právomoc sa vzťahuje na poskytovateľa mediálnej služby.

 

 

 

 

 

 

4. Ustanovenia odsekov 1, 2 a 3 sa vzťahujú len na programy vyrobené po 19. decembri 2009.";

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákon č. 308/2000 Z. z.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákon č. .../2009 Z. z.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 16

 ods. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 19

 ods. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 18a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 18b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 16 ods.2 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

§31a

ods. 4 a ods. 5

 

 

ods. 6

 

 

ods. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ods. 8

 

 

 

 

ods. 9

 

 

 

 

ods. 10

 

 

 

 

ods. 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 38

ods. 3

 

 

 

 

 

 

 

ods. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

ods. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ods. 6

 

 

 

 

§ 39

 ods. 7

 

 

 

ods. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

ods. 4

 

 

 

 

§ 39a

ods. 2

 

 

ods. 3 a ods. 4

 

 

 

 

 

 

 

ods. 6

 

 

 

ods. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ods. 7

 

 

 

§ 31a ods. 8

 

 

 

ods. 10

 

 

 

 

§ 76dc ods. 2

 

 

 

 

 

 

(1) Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sú povinní zabezpečiť  ľahký, priamy a stály prístup verejnosti najmä k týmto informáciám:

a)       názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko vysielateľa alebo poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie;

b)       adresa sídla, miesta podnikania alebo bydliska vysielateľa alebo poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie;

c)       telefónne číslo, adresa elektronickej pošty alebo internetovej stránky.

 

 

 

 

 

Ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti

„(1) Audiovizuálna mediálna služba na požiadanie, programová služba  a ich zložky nesmú

a)       spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasahovať do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných,

b)       propagovať násilie a otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť, znevažovať alebo hanobiť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,

c)       propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,

d)       bezdôvodne zobrazovať scény reálneho násilia, kde sa nenáležitou formou zdôrazňuje skutočný priebeh umierania alebo sa zobrazujú osoby vystavované fyzickému či psychickému utrpeniu spôsobom, ktorý sa považuje za neoprávnený zásah do ľudskej dôstojnosti; platí to aj vtedy, ak dotknuté osoby s takým zobrazením súhlasili,

e)       otvorene alebo skrytou formou propagovať alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,

f)        nenáležitou formou zobrazovať maloletých, ktorí sú vystavovaní fyzickému alebo psychickému utrpeniu,

g)       zobrazovať detskú pornografiu alebo pornografiu obsahujúcu patologické sexuálne praktiky.

 

Osobitné povinnosti vysielateľa na základe zákona

(1) Vysielateľ na základe zákona je povinný zabezpečiť rôznorodú skladbu programov, najmä väčšinový podiel programov vo verejnom záujme, a to v každej ním vysielanej programovej službe.

(2) Vysielateľ na základe zákona je povinný zabezpečiť v celoplošnom vysielaní televíznej programovej služby, ktorú nevysiela digitálne, aby bolo najmenej

a) 25% všetkých vysielaných programov sprevádzaných skrytými alebo otvorenými titulkami, a to v každej takej programovej službe,

b) 1% všetkých vysielaných programov tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich, a to najmenej v jednej takej programovej službe.

(3) Vysielateľ na základe zákona je povinný zabezpečiť multimodálny prístup k programovej službe, a to tak, aby vo vysielaní každej televíznej programovej služby, ktorú vysiela digitálne, bolo najmenej

a) 50% všetkých vysielaných programov sprevádzaných skrytými alebo otvorenými titulkami,

b) 3% všetkých vysielaných programov tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich,

c) 20% všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich.

 

 

Osobitné povinnosti vysielateľa s licenciou

Vysielateľ s licenciou je povinný zabezpečiť multimodálny prístup k programovej službe, a to tak, aby vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorú vysiela digitálne, bolo najmenej

a) 10% všetkých vysielaných programov sprevádzaných skrytými alebo otvorenými titulkami, alebo tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich,

b) 3% všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich.

 

Osobitné povinnosti vysielateľa a poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie

(1) Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný zreteľne označiť všetky programy, ktoré sú sprevádzané skrytými titulkami, otvorenými titulkami, hlasovým komentovaním pre nevidiacich alebo ktoré sú tlmočené do posunkovej reči nepočujúcich alebo vysielané alebo poskytované v posunkovej reči nepočujúcich.

(2) Vysielateľ je povinný uplatniť označenie podľa odseku 1 pri vysielaní programov, v oznámeniach o vysielaní takých programov a v programovej ponuke vlastného vysielania, ako aj v prehľade programov, ktorý poskytuje na zverejnenie periodickej tlači a ostatným hromadným informačným prostriedkom.

(3) Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný uplatniť označenie podľa odseku 1 aj v katalógu programov.

 

 

 

 

(2) Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sú povinní 

b) poskytovať audiovizuálne diela len v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam,

 

 

 

 

 

 

(4) Skrytá mediálna komerčná komunikácia je  zakázaná.

(5) Mediálna komerčná komunikácia musí byť rozoznateľná a zreteľne oddelená od iných zložiek programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.

 

(6) Mediálna komerčná komunikácia využívajúca podprahové techniky je zakázaná.

 

(7) Mediálna komerčná komunikácia:

a)       nesmie porušovať slobodu a rovnosť v dôstojnosti a právach ľudí,

b)       obsahovať akúkoľvek diskrimináciu na základe pohlavia, rasy, farby pleti, veku, jazyka, sexuálnej orientácie, zdravotného postihnutia, náboženstva alebo viery, národného alebo sociálneho pôvodu alebo príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine,

c)       nabádať na konanie, ktorým sa poškodzuje alebo ohrozuje zdravie alebo bezpečnosť,

d)       nabádať na konanie, ktorým sa hrubo poškodzuje životné prostredie.

 

(8) Mediálna komerčná komunikácia, týkajúca sa cigariet a iných tabakových výrobkov sa zakazuje. Obchádzanie tohto zákazu prostredníctvom používania značkových názvov, ochranných známok, emblémov alebo iných výrazných znakov týchto výrobkov sa zakazuje.

 

(9) Mediálna komerčná komunikácia týkajúca sa alkoholických nápojov nesmie

a) zameriavať sa na maloletých,

b) nabádať na nestriedme požívanie alkoholických nápojov.

 

(10) Mediálna komerčná komunikácia týkajúca sa liekov, ktoré sú dostupné len na lekársky predpis a zdravotných výkonov uhrádzaných na základe zdravotného poistenia podľa osobitných predpisov 32) sa zakazuje.

 

(11) Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný zabezpečiť, aby mediálna komerčná komunikácia nemohla spôsobiť fyzickú alebo morálnu ujmu maloletým. Mediálna komerčná komunikácia nesmie

a)       priamo vyzývať maloletých na zakúpenie alebo požičanie tovaru alebo služby tak, že zneužijú ich neskúsenosť a dôverčivosť,

b)       priamo nabádať maloletých, aby presviedčali svojich rodičov alebo iné osoby o potrebe kúpiť im ponúkané výrobky alebo služby,

c)       zneužívať osobitnú dôveru maloletých voči rodičom, učiteľom alebo iným osobám,

bezdôvodne zobrazovať maloletých v nebezpečných situáciách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Sponzor nesmie ovplyvňovať obsah sponzorovaného programu, programovej služby a audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ani čas zaradenia sponzorovaných programov, spôsobom, ktorý by mal dosah na redakčnú zodpovednosť alebo redakčnú nezávislosť vysielateľa alebo poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.

 

 

 

(4) Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný zabezpečiť, aby sponzorovaný program, sponzorovaná programová služba alebo sponzorovaná audiovizuálna mediálna služba na požiadanie priamo nepodporovala predaj, nákup ani prenájom tovarov alebo služieb, a to najmä osobitnými propagačnými zmienkami o uvedených tovaroch či službách v týchto programoch, programovej službe alebo v audiovizuálnych mediálnych službách na požiadanie.

 

(2) Ak je program alebo séria programov čiastočne alebo ako celok sponzorovaný, musí byť vysielateľom a poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie zreteľne označený názvom, ak ide o právnickú osobu, obchodným menom alebo menom a priezviskom, ak ide o fyzickú osobu, ktorá plnenie poskytla, na začiatku programu a na konci programu. Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie môže na začiatku programu a na konci programu namiesto označenia podľa prvej vety označiť sponzorovaný program alebo sériu programov logom sponzora alebo odkazom na výrobok alebo službu sponzora.

 

(6) Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie musí zabezpečiť, aby bola verejnosť zreteľne informovaná o sponzorovaní programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.

 

 (7) Sponzorom programu, programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie nesmie byť právnická osoba ani fyzická osoba, ktorej hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj cigariet alebo iných tabakových výrobkov.

 

(3) Program, programová služba alebo audiovizuálna mediálna služba na požiadanie sponzorované právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá sa zaoberá výrobou alebo predajom liekov alebo poskytovaním zdravotných výkonov, môže podporovať názov alebo dobré meno podniku; nesmie však podporovať predaj liekov viazaný na lekársky predpis a poskytovanie zdravotných výkonov uhrádzaných na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu. 32)

 

 

(4) Sponzorovanie spravodajských programov a programov politickej publicistiky sa zakazuje. Výnimku tvoria programy, ktoré obsahujú výhradne informácie o počasí, dopravnej situácii alebo o športe.“

 

 

(2) Umiestňovanie produktov je povolené iba za podmienok ustanovených týmto zákonom.

 

 

(3) Umiestňovanie produktov je povolené v prípade bezodplatného poskytnutia určitého tovaru alebo služby, najmä rekvizity alebo ceny v súťaži. Týmto nie sú dotknuté podmienky ustanovené v odseku 5.

(4) Iné ako bezodplatné  umiestňovanie produktov podľa odseku 3 je povolené v kinematografických dielach, filmoch, seriáloch, v športových programoch a zábavných programoch.

 

 

 

(6) Umiestňovanie produktov v  kinematografických dielach, filmoch, seriáloch a programoch určených pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov 32a) sa zakazuje.

 

(5) Umiestňovanie produktov podľa odseku 3 a 4 je povolené v programoch, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:

 

a)       ich obsah ani zaradenie do programovej služby nie sú ovplyvnené takým spôsobom, ktorý by mal dosah na redakčnú zodpovednosť alebo redakčnú nezávislosť vysielateľa alebo poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,

 

b)       priamo nepodporujú nákup, predaj alebo prenájom tovaru alebo služieb , najmä osobitnými odkazmi na tieto tovary alebo služby,

 

 

c)       nepripisujú neprimeranú dôležitosť príslušnému tovaru alebo službe,

d)       verejnosť je zreteľne informovaná o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku a na konci programu, ako aj pri pokračovaní programu po prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou. To sa nevzťahuje na program, ktorého výroba nebola  objednaná, alebo ktorý nebol  vyrobený vysielateľom alebo poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorý tento program vysiela alebo poskytuje.

 

 

 

 

(7) Umiestňovanie produktov je v spojitosti s fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorej hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj cigariet alebo iných tabakových výrobkov, zakázané.“.

 

(8) Mediálna komerčná komunikácia, týkajúca sa cigariet a iných tabakových výrobkov sa zakazuje. Obchádzanie tohto zákazu prostredníctvom používania značkových názvov, ochranných známok, emblémov alebo iných výrazných znakov týchto výrobkov sa zakazuje.

 

(10) Mediálna komerčná komunikácia týkajúca sa liekov, ktoré sú dostupné len na lekársky predpis a zdravotných výkonov uhrádzaných na základe zdravotného poistenia podľa osobitných predpisov 32) sa zakazuje.

 

(2) Ustanovenia paragrafu 39a sa vzťahujú iba na programy vyrobené po 19. decembri 2009.

´

 

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. a.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č. 1

O. 8

vkladá sa táto kapitola:

"KAPITOLA IIb

USTANOVENIA, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ IBA NA AUDIOVIZUÁLNE MEDIÁLNE SLUŽBY NA POŽIADANIE

 

Článok 3h

Členské štáty prijmú vhodné opatrenia, aby audiovizuálne mediálne služby na požiadanie, ktoré by mohli vážne narušiť telesný, duševný alebo morálny vývoj maloletých, poskytované poskytovateľmi mediálnej služby, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, boli sprístupnené iba takým spôsobom, ktorý zabezpečí, aby maloletí nemohli takéto audiovizuálne mediálne služby na požiadanie za bežných okolností počuť ani sledovať.

 

Článok 3i

1. Členské štáty zabezpečia, aby audiovizuálne mediálne služby na požiadanie poskytované poskytovateľmi mediálnych služieb patriacich do ich právomoci podporovali v prípadoch, pokiaľ je to možné, a vhodnými prostriedkami, tvorbu európskych diel a prístup k nim. Táto podpora by sa mohla okrem iného týkať finančného príspevku týchto služieb na tvorbu európskych diel a nadobúdaniu práv k týmto dielam alebo na podielu zastúpenia či zdôraznenia európskych diel v ponuke katalógov programov v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.

 

 

 

 

 

 

2. Členské štáty podajú Komisii správu o vykonávaní odseku 1 najneskôr 19. decembra 2011 a potom každé štyri roky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Komisia na základe informácií poskytnutých členskými štátmi a na základe nezávislej štúdie podá Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní odseku 1, pričom zohľadní vývoj trhu, technologický rozvoj a cieľ kultúrnej rozmanitosti.";

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 20

 ods. 2

 

 

 

 

 

 

 

§ 6a

ods. 1 písm. i)

 

 

 

 

 

§ 27a

 

 

 

 

 

 

 

§ 6a

ods. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 76dc ods. 1

 

 

 

 

 

 

 

(2) Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný zabezpečiť, aby audiovizuálna mediálna služba na požiadanie a všetky jej zložky, ktoré môžu narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, najmä také, ktoré obsahujú pornografiu alebo hrubé, neodôvodnené násilie, boli sprístupnené iba takým spôsobom, aby maloletí nemohli takúto audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie a všetky jej zložky  za bežných okolností počuť ani vidieť.

 

(1) Výročná správa obsahuje všetky dôležité informácie o činnosti rady, o stave vysielania a o poskytovaní služieb retransmisie za príslušný kalendárny rok, a to

i) štatistiky o odvysielanom programe a štatistiky vysielania európskych diel a nezávislej produkcie a štatistiky podielu európskych diel v oblasti poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a ich vyhodnotenie [§ 5 ods. 1 písm. l)]

 

Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný poskytnúť rade na požiadanie zoznam údajov o európskych dielach, ktoré sú súčasťou ich audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, obsahujúci údaje o tituloch, ktoré sú európskymi dielami, údaje o podiele európskych diel v katalógu programov, údaje o výdavkoch na nové európske diela, údaje o iných opatreniach podniknutých na podporu európskych diel.  

 

(3) Štatistiky vysielania európskych diel a nezávislej produkcie podľa odseku 1 písm. i) rada uvádza vo výročnej správe tak, že popri štatistickom vyjadrení o dosiahnutí percentuálneho podielu za každú televíznu programovú službu, na ktorú sa povinnosť vysielania európskych diel a nezávislej produkcie vzťahuje, uvedie aj dôvody, pre ktoré sa podiel nedosiahol, ak príslušný podiel v niektorom prípade nebol vysielateľom dosiahnutý, a opatrenia, ktoré rada a vysielateľ prijali alebo chcú prijať na jeho dosiahnutie; tieto údaje spolu rada zasiela na žiadosť Komisii a ministerstvu kultúry, najmenej však raz za dva roky. Štatistiky podielu európskych diel v oblasti poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a ich vyhodnotenie zasiela rada na žiadosť Komisii a ministerstvu kultúry, najmenej však raz za štyri roky.

 

(1) Štatistiku podpory európskych diel v oblasti poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie podľa § 6a ods. 3 rada zašle Komisii a ministerstvu kultúry prvý krát najneskôr do 19. decembra 2011.

 

 

 

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. a.

 

Č. 1

O. 9

vkladá sa táto kapitola:

"KAPITOLA IIc

USTANOVENIA O VÝHRADNÝCH PRÁVACH A KRÁTKOM SPRAVODAJSTVE V TELEVÍZNOM VYSIELANÍ

 

Článok 3j

1. Každý členský štát môže prijať opatrenia v súlade s právom Spoločenstva, aby zabezpečil, že vysielatelia, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, nebudú exkluzívne vysielať udalosti, ktoré tento členský štát považuje za udalosti veľkého významu pre spoločnosť, takým spôsobom, že pripravia podstatnú časť verejnosti v tomto členskom štáte o možnosť takéto udalosti sledovať prostredníctvom priameho prenosu alebo prostredníctvom záznamu vo voľne dostupnej televízii. V takom prípade dotknutý členský štát vypracuje zoznam stanovených vnútroštátnych alebo vonkajších udalostí, ktoré považuje za udalosti veľkého významu pre spoločnosť. Vypracuje ho zrozumiteľným a prehľadným spôsobom v dostatočnom časovom predstihu. Zároveň dotknutý členský štát určí, či by tieto udalosti mali byť dostupné prostredníctvom úplného alebo čiastočného priameho prenosu alebo, ak je to nevyhnutné alebo z objektívnych dôvodov v záujme verejnosti vhodné, vysielaním úplného alebo čiastočného záznamu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii prijaté opatrenia alebo opatrenia, ktoré sa prijmú podľa odseku 1. Komisia do troch mesiacov od oznámenia overí, či sú takéto opatrenia v súlade s právom Spoločenstva, a oznámi ich ostatným členským štátom. Požiada o stanovisko výbor zriadeného podľa článku 23a. Prijaté opatrenia bezodkladne uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a aspoň raz do roka uverejní konsolidovaný zoznam opatrení, ktoré prijali členské štáty.

 

3. Členské štáty v rámci svojich právnych predpisov vhodnými prostriedkami zabezpečia, aby vysielatelia, na ktorých sa vzťahuje ich právomoc, neuplatňovali výhradné práva, ktoré si zakúpili po dátume uverejnenia tejto smernice, takým spôsobom, aby podstatná časť verejnosti v inom členskom štáte bola pripravená o možnosť sledovať udalosti, ktoré si tento druhý členský štát vyhradil v súlade s odsekmi 1 a 2, prostredníctvom úplného alebo čiastočného priameho prenosu alebo, kde je to nevyhnutné alebo vhodné z objektívnych dôvodov v záujme verejnosti, celého alebo čiastočného záznamu na voľne dostupnej televízii, ako si tento druhý členský štát vyhradil v súlade s odsekom 1.

 

Článok 3k

1. Členské štáty zabezpečia, aby na účely krátkeho spravodajstva mal každý vysielateľ usadený v Spoločenstve na spravodlivom, primeranom a nediskriminujúcom základe prístup k udalostiam, ktoré vyvolávajú veľký záujem verejnosti, ktoré exkluzívne vysiela vysielateľ, na ktorého sa vzťahuje ich právomoc.

 

 

 

 

 

2. Ak výhradné práva na vysielanie dotknutej udalosti veľkého záujmu pre verejnosť nadobudol iný vysielateľ usadený v rovnakom členskom štáte ako vysielateľ, ktorý sa usiluje o získanie prístupu, musí sa o prístup uchádzať u tohto vysielateľa.

 

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa takýto prístup zaručil tým, že sa vysielateľom umožní voľne vyberať krátke sekvencie zo signálu primárneho vysielateľa, pričom prinajmenšom uvedú svoj zdroj, pokiaľ to nie je z praktických dôvodov nemožné.

 

 

4. Ako alternatívu k odseku 3 môže členský štát zriadiť rovnocenný systém, v ktorom sa prístup na spravodlivom, primeranom a nediskriminujúcom základe dosiahne inými spôsobmi.

 

5. Krátke sekvencie sa použijú výlučne na všeobecné spravodajské programy a môžu sa použiť na audiovizuálne mediálne služby na požiadanie, len ak sa rovnaký program ponúka zo záznamu rovnakým poskytovateľom mediálnych služieb.

 

 

 

6. Bez toho, aby boli dotknuté uvedené odseky 1 až 5, členské štáty v súlade s ich právnymi systémami a postupmi zabezpečia, aby sa vymedzili formy a podmienky poskytnutia takýchto krátkych sekvencií, konkrétne akéhokoľvek dojednania o honorári, maximálna dĺžka krátkych sekvencií a časové limity týkajúce sa ich vysielania. Ak sa poskytuje honorár, tento neprevýši výšku dodatočných nákladov spôsobených zaobstaraním prístupu.";

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. a.

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

n. a.

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

Zákon č. 308/2000

Z. z.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákon č. .../2009

Z. z.

 

 

 

 

 

 

 

§ 31

ods. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

ods. 2

 

 

 

 

 

 

§ 31

ods. 3

 

 

 

 

ods. 4

 

ods. 5

 

 

 

 

 

 

 

ods. 6

 

 

 

 

 

 

ods. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ods. 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ods. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 30

ods. 1 a ods. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ods. 7

 

 

 

 

 

ods. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ods. 3

písm. a)

 

ods. 6

 

 

 

 

ods. 3 až ods. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prístup verejnosti k významným podujatiam

(1) Významné podujatie je politické, spoločenské, kultúrne alebo športové podujatie, ktoré spĺňa najmenej dve z týchto podmienok:

a) jeho výsledok má osobitný a všeobecný ohlas a je predmetom záujmu aj tej časti verejnosti, ktorá podujatia takého charakteru zvyčajne nesleduje,

b) má neopakovateľný kultúrny význam pre obyvateľov a osobitne sa v ňom prejavujú prvky ich kultúrnej identity,

c) je významným medzinárodným podujatím a zúčastňuje sa na ňom štátna reprezentácia.

(2) Prístup verejnosti k významným podujatiam prostredníctvom vysielania televíznej programovej služby zabezpečí rada v spolupráci s ministerstvom kultúry a Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, s nositeľmi práv a vysielateľmi vypracovaním zoznamu takých podujatí. Zoznam podujatí rada, po jeho odsúhlasení Komisiou, oznámi prostredníctvom svojej internetovej stránky, na svojej úradnej tabuli v mieste svojho sídla a doručí ho dotknutým vysielateľom.

(3) Rada zostaví zoznam všetkých vysielateľov, v ktorom sú vysielatelia vzhľadom na osobitné prvky, povahu alebo technické parametre svojho vysielania zaradení do skupiny

a) vysielateľov, ktorých spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80 % obyvateľov, alebo

b) vysielateľov s obmedzeným prístupom verejnosti.

(4) Zaradenie vysielateľa do skupiny podľa odseku 3 určí rada v udelenej licencii.

(5) Vysielateľ zaradený do skupiny podľa odseku 3 písm. b), ktorý získa výhradné právo na vysielanie významného podujatia, je povinný umožniť podstatnej časti verejnosti,  prostredníctvom vysielateľa zaradeného do skupiny podľa odseku 3 písm. a) za spravodlivých, primeraných a nediskriminujúcich trhových podmienok, sledovanie významného podujatia bez zaplatenia osobitného poplatku spôsobom, akým určí rada v zozname podľa odseku 2; podstatnou časťou verejnosti sa na účely tohto zákona rozumie viac ako 80 % obyvateľov.

(6) Vysielateľ zaradený do skupiny podľa odseku 3 písm. b), ktorý získa výhradné právo na vysielanie významného podujatia, je najmä povinný informovať všetkých vysielateľov zaradených do skupiny podľa ods. 3 písm. a) o ich možnosti odvysielať významné podujatie. Táto informácia musí byť poskytnutá v dostatočnom časovom predstihu pred konaním podujatia a musí obsahovať údaje o podujatí, najmä mieste a čase jeho konania a cene, ktorú vysielateľ požaduje.  

(7) Vysielateľ zaradený do skupiny podľa odseku 3 písm. b), ktorý získal výhradné právo na vysielanie významného podujatia, je oprávnený toto podujatie odvysielať až po uzatvorení dohody o zabezpečení prístupu verejnosti k danému významnému podujatiu podľa ods. 5 s aspoň jedným vysielateľom zaradeným do skupiny podľa ods. 3 písm. a), alebo po tom, čo žiadny z vysielateľov, zaradených do skupiny podľa ods. 3 písm. a), nepredložil v lehote 14 dní od doručenia informácie podľa odseku 6 písomný návrh na odvysielanie tohto podujatia za podmienok uvedených v informácií o možnosti odvysielať významné podujatie podľa odseku 6. V prípade, ak takýto písomný návrh na odvysielanie významného podujatia predloží viacero vysielateľov, je vysielateľ, ktorý získal výhradné právo na vysielanie významného podujatia, povinný umožniť odvysielanie tohto  podujatia  aspoň jednému  z nich.

(8) Zoznam podujatí, ktoré za významné vyhlásil niektorý z členských štátov Európskej únie alebo niektorý z členských štátov Rady Európy, a ktorý bol zverejnený v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev alebo v informačnom orgáne Rady Európy, zverejní rada prostredníctvom svojej internetovej stránky, na svojej úradnej tabuli v mieste svojho sídla a doručí ho dotknutým vysielateľom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) Ak vysielateľ televíznej programovej služby nadobudne práva na vysielanie podujatí, ktoré sú na zozname významných podujatí niektorého z členských štátov Rady Európy alebo členských štátov Európskej únie, je povinný uplatňovať ich tak, aby neznemožnil podstatnej časti verejnosti tohto členského štátu sledovať ich v súlade s pravidlami na vysielanie  významných podujatí v danom členskom štáte.

 

 

 

 

 

 

 

Právo na krátke spravodajstvo

(1) Vysielateľ televíznej programovej služby môže pre potreby spravodajstva vyrobiť a odvysielať záznam z podujatia vyvolávajúceho zvýšený záujem verejnosti, na ktorého vysielanie má výhradné právo iný vysielateľ.

(2) Vysielateľ, ktorý má výhradné práva na vysielanie podujatia vyvolávajúceho zvýšený záujem verejnosti, je povinný na účely vytvorenia záznamu podľa odseku 1 zabezpečiť možnosť voľného výberu sekvencií zo svojho signálu na spravodlivom, primeranom, nediskriminujúcom základe a len za úhradu účelne vynaložených nákladov.

 

(7) Ak získa výhradné práva na vysielanie podujatia vyvolávajúceho zvýšený záujem verejnosti vysielateľ usadený v Slovenskej republike, vysielateľ, ktorý má záujem uplatniť si právo na výrobu a odvysielanie záznamu podľa odseku 1 a je usadený v Slovenskej republike, je povinný si toto právo prednostne uplatniť u tohto vysielateľa.

 

(2) Vysielateľ, ktorý má výhradné práva na vysielanie podujatia vyvolávajúceho zvýšený záujem verejnosti, je povinný na účely vytvorenia záznamu podľa odseku 1 zabezpečiť možnosť voľného výberu sekvencií zo svojho signálu na spravodlivom, primeranom, nediskriminujúcom základe a len za úhradu účelne vynaložených nákladov.

 

 

 

 

 

(3) Záznam podľa odseku 1

a) sa môže odvysielať výhradne v spravodajskom programe,

 

(6) Vysielateľ, ktorý odvysielal záznam podľa odseku 3 v spravodajskom programe, môže tento program v nezmenenej forme poskytnúť aj prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, za ktorú redakčne zodpovedá.

 

(3) Záznam podľa odseku 1

a) sa môže odvysielať výhradne v spravodajskom programe,

b) pri odvysielaní nesmie prekročiť časový rozsah 90 sekúnd,

c) sa nesmie odvysielať skôr, ako mohol podujatie vyvolávajúce zvýšený záujem verejnosti vysielať alebo o ňom informovať v spravodajskom programe vysielateľ, ktorému patria výhradné práva na vysielanie podujatia,

d) musí byť odvysielaný s uvedením zdroja, ktorý má výhradné práva na vysielanie podujatia vyvolávajúceho zvýšený záujem verejnosti.

(4) Záznam podľa odseku 1 možno odvysielať opakovane najneskôr do 24 hodín od prvého odvysielania tohto záznamu a výhradne v spravodajskom programe. Po uplynutí tejto doby možno záznam použiť opakovane, iba ak by sa jeho obsah priamo vzťahoval na inú dôležitú udalosť, ktorá je predmetom spravodajstva.

(5) Ak sa podujatie vyvolávajúce zvýšený záujem verejnosti skladá z viacerých od seba nezávislých častí, každá z týchto častí je podujatím na účely odseku 1. Ak sa podujatie vyvolávajúce zvýšený záujem verejnosti koná dva dni a viac dní, za takúto nezávislú časť sa považuje aspoň jeden deň.

 

 

 

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. a.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

 

n. a

 

 

 

 

Ú

 

 

 

 

 

 

 

Ú

 

 

Č.1

O. 10

v článku 4 ods. 1 sa slovné spojenie "v zmysle článku 6" vypúšťa;

 

n. a.

 

 

 

n. a.

 

Č. 1

O. 11

články 6 a 7 sa vypúšťajú;

 

n. a.

 

 

 

n. a.

 

Č. 1

O. 12

názov kapitoly IV sa nahrádza takto:

"TELEVÍZNA REKLAMA A TELENÁKUP";

 

n. a.

 

 

 

n. a.

 

Č. 1

O. 13

.článok 10 sa nahrádza takto:

"Článok 10

1. Televízna reklama a telenákup sú ľahko odlíšiteľné a oddelené od redakčného obsahu. Bez toho, aby bolo dotknuté používanie nových reklamných techník, televízna reklama a telenákup sú celkom oddelené od ostatných častí programovej služby, a to vizuálnymi a/alebo akustickými a/alebo priestorovými prostriedkami.

 

2. Samostatné reklamné a telenákupné spoty okrem tých, ktoré sú vo vysielaniach športových udalostí, zostávajú výnimkou.";

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 34

ods. 1

 

 

 

 

 

 

 

ods. 2

 

(1) Vysielanie reklamy a telenákupu musí byť rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby; vo vysielaní rozhlasovej programovej služby sa použijú na oddelenie zvukové prostriedky a vo vysielaní televíznej programovej služby zvukovo-obrazové alebo priestorové prostriedky.

 

 

(2) Vo vysielaní televíznej programovej služby sa reklama a telenákup vysielajú v blokoch a oddelene od iných častí tejto programovej služby. Vysielanie samostatných reklamných a telenákupných šotov je povolené vo vysielaní športových udalostí, v ostatných prípadoch je povolené iba výnimočne.

 

Ú

 

 

 

Č. 1

O. 14

článok 11 sa nahrádza takto:

"Článok 11

1. Členské štáty zabezpečia, aby pri zaraďovaní televíznej reklamy alebo telenákupu do programov nebola pri zohľadnení prirodzených prestávok, dĺžky a povahy programu narušená integrita programov a neboli dotknuté práva držiteľov práv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vysielanie filmov vyrobených pre televíziu (okrem viacdielnych sérií, seriálov a dokumentárnych programov), kinematografických diel a spravodajských programov možno prerušovať televíznou reklamou a/alebo telenákupom jedenkrát za každé plánované obdobie v dĺžke najmenej tridsať minút. Vysielanie detských programov možno prerušovať televíznou reklamou a/alebo telenákupom jedenkrát za každé plánované obdobie v dĺžke najmenej 30 minút v prípade, že plánovaná dĺžka trvania tohto programu je viac ako tridsať minút. Počas bohoslužieb nie je možné zaraďovať do vysielania televíznu reklamu ani telenákup.";

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákon č. 308/2000

Z. z.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákon č. .../2009

Z. z.

 

 

 

§ 35

ods. 1 a ods. 2

 

 

 

 

ods. 6

 

 

 

 

 

 

 

ods. 3 až  ods. 5

 

 

(1) Reklama a telenákup sa zaraďujú do vysielania medzi jednotlivé programy.

(2) V programoch zložených zo samostatných častí alebo pri prenose športových a podobne štruktúrovaných podujatí a predstavení s prestávkami sa reklamné šoty a telenákupné šoty zaraďujú iba medzi jednotlivé časti alebo počas prestávok.

 

(6) Vysielateľ s licenciou môže zaradiť reklamné šoty a telenákupné šoty počas vysielania programov, ak sa tým nenaruší celistvosť, hodnota a charakter programu vrátane jeho prirodzených vnútorných prestávok pri dodržaní práv nositeľov práv 35) a za podmienok ustanovených v odsekoch 3 až 5. Vysielateľ televíznej programovej služby na základe zákona nesmie zaraďovať reklamu ani telenákup počas vysielania programov.

 

(3) Pri vysielaní audiovizuálneho diela 34) (okrem seriálu, série a dokumentárneho filmu a programu pre maloletých), sa povoľuje jedno prerušenie zaradením reklamy alebo telenákupu na každý 30-minútový časový úsek, a to aj v prípade, ak plánované trvanie tohto audiovizuálneho diela 34) nepresahuje 30 min.

(4) Pri vysielaní programu pre maloletých, ktorých trvanie presahuje 30 min. sa povoľuje jedno prerušenie zaradením reklamy alebo telenákupu na každý 30- minútový časový úsek.

(5) Vysielanie bohoslužieb sa nesmie prerušovať zaradením reklamy alebo telenákupu.

 

Ú

 

 

Č. 1

O. 15

články 12 a 13 sa vypúšťajú;

 

n. a.

 

 

 

n. a.

 

Č. 1

O. 16

 článok 14 ods. 1 sa vypúšťa;

n. a.

 

 

 

n. a.

 

Č. 1

O. 17

články 16 a 17 sa vypúšťajú

n. a.

 

 

 

n. a.

 

Č. 1

O. 18

článok 18 sa nahrádza takto:

"Článok 18

1. Podiel televíznych reklamných spotov a telenákupných spotov v rámci príslušnej hodiny neprekročí 20 %.

 

 

2. Odsek 1 sa nevzťahuje na oznamy, ktoré vysielateľ vysiela v súvislosti so svojimi vlastnými programami, na doplnkové produkty, ktoré sa od nich priamo odvodzujú, na sponzorské odkazy ani na umiestňovanie produktov.";

 

N

 

 

§ 36

ods. 2

 

 

 

§ 37a

 

(2) Vysielací čas vyhradený reklamným šotom a telenákupným šotom počas jednej celej hodiny nesmie presiahnuť 20% (12 min). Vysielací čas vyhradený reklame v čase od 19.00 h do 22.00 h nesmie presiahnuť u vysielateľa na základe zákona osem minút počas jednej celej hodiny.

 

Výnimky z časového rozsahu vysielanej reklamy a telenákupu

(1) Do vysielacieho času vyhradeného reklame sa na účely § 36 a 37 nezapočítava čas venovaný

a) vlastnej propagácii vrátane oznámení vysielateľa o vlastnom programe,

b) charitatívnym výzvam,

c) oznamom vo verejnom záujme vysielaným bezplatne,

d) politickej reklame, ak je vysielaná bezplatne alebo v čase podľa osobitného predpisu. 35a)

e) označeniu sponzora vysielaného podľa § 38 ods. 2 a označeniu umiestňovania produktov podľa § 39a ods. 4 písm. d).

 

Ú

 

 

Č. 1

O. 19

článok 18a sa nahrádza takto:

"Článok 18a

Telenákupné spoty sa jasne označujú vizuálnymi a akustickými prostriedkami a majú neprerušenú minimálnu dĺžku 15 minút.";

N

 

§ 36

ods. 4

 

 

§ 32

ods. 2 písm. b)

(4) Telenákupné pásma musia byť zreteľne oddelené od iných častí programovej služby obrazovými a zvukovými prostriedkami a musia byť takto výslovne označené.

 

(2) Telenákup na účely tohto zákona je priama ponuka vysielaná verejnosti s cieľom poskytnúť tovar alebo služby vrátane nehnuteľností, práv a záväzkov za odplatu. Telenákup môže mať formu

a) telenákupného šotu,

b) telenákupného pásma v trvaní aspoň 15 min.

Ú

 

 

Č. 1

O. 20

článok 19 sa nahrádza takto:

"Článok 19

Ustanovenia tejto smernice sa primerane uplatňujú na televízne kanály venované výlučne reklame a telenákupu, ako aj na televízne kanály venované výlučne vlastnej propagácii. Kapitola III, ako aj články 11 a 18 sa na tieto kanály nevzťahujú.";

 

N

 

 

§ 40

 

 

 

 

 

 

§ 41

 

Programová služba určená výhradne na vlastnú propagáciu

Na vysielanie programovej služby určenej výhradne na vlastnú propagáciu sa uplatňujú príslušné ustanovenia prvej, tretej, piatej, ôsmej, desiatej, jedenástej, trinástej a štrnástej časti. Iné formy reklamy v rámci tejto programovej služby sú prípustné len v rámci časového rozsahu pre reklamu ustanoveného v § 36 ods. 2.

 

Programová služba určená výhradne na reklamu a telenákup

Na vysielanie programovej služby určenej výhradne na vysielanie reklamy a telenákupu sa uplatňujú príslušné ustanovenia prvej, tretej, štvrtej, piatej, ôsmej, desiatej, jedenástej, trinástej a štrnástej časti. Ustanovenie § 36 ods. 2 sa nepoužije.

 

 

 

Ú

 

 

Č. 1

O. 21

článok 19a sa vypúšťa;

 

n. a.

 

 

 

n. a.

 

Č. 1

O. 22

článok 20 sa nahrádza takto:

"Článok 20

Bez toho, aby bol dotknutý článok 3, môžu členské štáty s náležitým ohľadom na právo Spoločenstva ustanoviť iné podmienky, ako sú podmienky ustanovené v článku 11 ods. 2 a v článku 18, pokiaľ ide o televízne vysielanie určené výlučne pre vnútroštátne územie, ktoré verejnosť v jednom alebo vo viacerých iných členských štátoch nemôže priamo alebo nepriamo prijímať.";

n. a.

 

 

 

 

n. a.

 

Č. 1

O. 23

názov kapitoly V sa nahrádza takto:

"OCHRANA MALOLETÝCH V TELEVÍZNOM VYSIELANÍ";

n. a.

 

 

 

n. a.

 

Č. 1

O. 24

články 22a a 22b sa vypúšťajú;

 

n. a.

 

 

 

n. a.

 

Č. 1

O. 25

 názov kapitoly VI sa nahrádza takto:

"PRÁVO NA ODPOVEĎ V TELEVÍZNOM VYSIELANÍ";

 

n. a.

 

 

 

n. a.

 

Č. 1

O. 26

v článku 23a ods. 2 sa písmeno e) nahrádza takto:

"e) uľahčiť výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou o situácii a vývoji regulačných činností, ktoré sa týkajú audiovizuálnych mediálnych služieb, pri zohľadnení audiovizuálnej politiky Spoločenstva, ako aj príslušného vývoja v technickej oblasti;";

 

n. a.

 

 

 

n. a.

 

Č. 1

O. 27

vkladá sa táto kapitola:

"KAPITOLA VIb

SPOLUPRÁCA MEDZI REGULAČNÝMI ORGÁNMI ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

Článok 23b

Členské štáty prijmú primerané opatrenia, aby si navzájom a Komisii poskytli informácie potrebné na uplatňovanie ustanovení tejto smernice, najmä jej článkov 2, 2a a 3, najmä prostredníctvom svojich príslušných nezávislých regulačných orgánov.";

 

 

 

 

 

n. a.

 

 

 

 

 

 

n. a.

 

Č. 1

O. 28

články 25 a 25a sa vypúšťajú;

n. a.

 

 

 

n. a.

 

Č. 1

O. 29

článok 26 sa nahrádza takto:

"Článok 26

Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru najneskôr do 19. decembra 2011 a potom každé tri roky správu o uplatňovaní tejto smernice v znení zmien a doplnení a v prípade potreby podá ďalšie návrhy na jej prispôsobenie vývoju v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb, najmä vzhľadom na najnovší technický rozvoj, konkurencieschopnosť sektora a úroveň mediálnej gramotnosti vo všetkých členských štátoch.

Táto správa tiež hodnotí otázku televíznej reklamy, ktorá sprevádza detské programy alebo je do nich včlenená, a najmä to, či množstvové a kvalitatívne pravidlá zahrnuté v tejto smernici poskytujú požadovanú úroveň ochrany."

n. a.

 

 

 

n. a.

 

Č. 2

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa [30] sa týmto mení a dopĺňa takto:

- bod 4 prílohy "Smernice a nariadenia", na ktoré sa vzťahuje článok 3 písm. a), sa nahrádza takto:

"4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách): články 3h a 3i a články 10 až 20. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES .

n. a.

 

 

 

n. a.

 

Č. 3

O. 1

 Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 19. decembra 2009. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

N

 

Čl. IV

 Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2009.

Ú

 

 

Č. 3

O. 2

Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

n. a.

 

 

 

n. a.

 

Č. 4

 

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie

n. a.

 

 

 

n. a.

 

Č. 5

 

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 11. decembra 2007g

n. a.

 

 

 

n. a.