NÁVRH

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

č. ...

z ... 2009

 

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/ 2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Číslo materiálu:

 

Predkladateľ:

minister kultúry Slovenskej republiky
 

 

 

Vláda

 

A.   schvaľuje

 

A. 1.       návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;  

 

 

B.   poveruje

 

predsedu vlády

 

B. 1.       predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky na ďalšie ústavné prerokovanie, 

               T: ihneď

 

        ministra kultúry

 

B. 2.       uviesť vládny návrh zákona v Národnej rade Slovenskej republiky. 

 

 

Vykonajú:      predseda vlády, minister kultúry.

 

Na vedomie:    predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.