Predkladacia správa

 

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2009.

 

Predkladaným návrhom zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch, týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania. Slovenská republika je povinná uviesť   zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do účinnosti najneskôr do 19. decembra 2009.

 

Európska komisia dňa 15. decembra 2003 prijala oznámenie o budúcnosti európskej regulačnej politiky v audiovizuálnej oblasti, v ktorom zdôrazňuje, že regulačná politika v tomto sektore musí teraz aj v budúcnosti zabezpečovať isté verejné záujmy, ako sú kultúrna rozmanitosť, právo na informácie, pluralita médií, ochrana maloletých a ochrana spotrebiteľov a činnosti na zvýšenie povedomia verejnosti a mediálnej gramotnosti.

Následne prijal Európsky parlament 22. apríla 2004 a 6. septembra 2005 uznesenia, ktoré vyzvali na úpravu smernice Rady 89/552/EHS, aby pri plnom rešpektovaní základných zásad ustanovených v smernici odrážala štrukturálne zmeny a technologický rozvoj mediálnej oblasti a definovala základné pravidlá pre všetky audiovizuálne mediálne služby a ďalšie pravidlá pre televízne vysielanie. Výsledkom bolo prijatie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES v decembri 2007.

 

V smernici Rady 89/552/EHS sa koordinujú určité ustanovenia zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúce sa vykonávania činností televízneho vysielania. Narastajúci význam audiovizuálnych mediálnych služieb pre spoločnosť vo vzťahu k zabezpečeniu slobody informácií, rozmanitosti názorov a plurality obsahov odôvodnil nevyhnutnosť uplatňovania osobitných pravidiel aj na tieto služby. Neustály vývoj nových technológií prenosu audiovizuálnych mediálnych služieb si vyžaduje úpravu regulačného rámca, ktorý by zohľadnil vplyv štrukturálnych zmien, rozširovanie informačných a komunikačných technológií, a ktorý by zabezpečil optimálne podmienky konkurencieschopnosti a právnej istoty pre európske informačné technológie, mediálny priemysel a služby, rešpektoval kultúrnu a jazykovú rozmanitosť. Modernizáciou smernice Rady 89/552/EHS a jej pretransformovaním na smernicu o audiovizuálnych mediálnych službách sa vytvoril jednotný priestor pre základný stupeň koordinovaných pravidiel na všetky audiovizuálne mediálne služby, tak na lineárne audiovizuálne mediálne služby napr. televízne vysielanie, ako aj na nelineárne audiovizuálne mediálne služby napr. audiovizuálne mediálne služby na požiadanie. Upravená smernica zlepšuje dodržiavanie základných práv a v plnej miere uplatňuje zásady uznané Chartou základných práv Európskej únie, najmä jej článkom 11.

 

Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES bude zabezpečená predkladaným návrhom zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú:

·         zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/ 2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov,

·         zákon č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).

 

Predkladaným návrhom zákona sa upravuje oblasť vysielania a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, rozširuje sa vecná a osobná pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z., ktorý sa bude vzťahovať okrem vysielania vysielateľa zo zákona a vysielateľa s licenciou aj na vysielanie prostredníctvom internetu a na poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie. Súčasne sa zvyšuje ochrana maloletých vo vzťahu k obsahom šíreným vysielaním a poskytovaním prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie. Návrhom zákona sa zavádza nový pojem mediálna komerčná komunikácia, ktorý zahŕňa najmä reklamu, telenákup, sponzorovanie, programovú službu určenú výhradne na reklamu, telenákup a vlastnú propagáciu, ale aj v našom právnom poriadku novú formu komerčného oznamu, a to umiestňovanie produktov v programoch. Menia sa aj pravidlá týkajúce sa reklamy, napr. denný limit vysielanej reklamy sa nahrádza hodinovým. V záujme zabezpečenia primeraného a nediskriminačného prístupu k informáciám o podujatiach, ktoré vyvolávajú zvýšený záujem verejnosti, sa upravujú podmienky výkonu práva na krátke spravodajstvo.            

 

     Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie. 

 

     V súvislosti s prijatím návrhu zákona sa nepredpokladá vplyv na verejné financie. Návrh zákona nepredpokladá negatívny vplyv na zamestnanosť, podnikateľské prostredie, obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry, stav životného prostredia a informatizáciu spoločnosti.