MINISTERSTVO KULTÚRY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Číslo: MK-3027/2009-70/5211

 

Materiál na medzirezortné

pripomienkové konanie

 

 

 

 

 

Návrh

 

Zákon

 

z ..................2009,

 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/ 2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

___________________________________________________________________________

 

 

 

Podnet:

 

Obsah materiálu:

 

 

 

Plán legislatívnych úloh 

 

1.    Návrh uznesenia

vlády SR na rok 2009

 

2.    Predkladacia správa

 

 

3.  Vlastný materiál

 

 

4.      4.  Dôvodová správa – všeobecná časť

5.      5.  Dôvodová správa – osobitná časť

6.      6.  Doložka vplyvov

7.      7.  Doložka zlučiteľnosti

8.      8.  Tabuľka zhody

9.      9.  Návrh komuniké

 

 

 

 

                                                                                                                    

Predkladá:

Marek Maďarič

minister kultúry

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Bratislava, máj 2009