Návrh

 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. ...

z ...... decembra 2009

 

k zásadám vlády Slovenskej republiky na vykonávanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 

 

Číslo materiálu:

 

Predkladateľ:

minister kultúry

 

Vláda

A.          schvaľuje

A.1.               návrh zásad vlády Slovenskej republiky na vykonávanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky;

 

 

B.          ukladá

predsedovi vlády

B.1.               zabezpečiť zverejnenie zásad vlády SR v Zbierke zákonov SR

Termín: ihneď

 

C.          odporúča

Rade pre vysielanie a retransmisiu

C.1.       upraviť zásady výkladu ustanovení zákona o štátnom jazyku týkajúcich sa vysielania rozhlasovej programovej služby a vysielania televíznej programovej služby

Vykoná:       predseda vlády

 

 

Na vedomie:  predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu