Predkladacia správa

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“) predkladá návrh zásad vlády Slovenskej republiky na vykonávanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zásad“) ako iniciatívny materiál.

Predkladaný návrh zásad vypracovalo ministerstvo kultúry v súvislosti s prijatou novelou zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov o štátnom jazyku Slovenskej republiky (ďalej len „zákon o štátnom jazyku“).

Účelom návrhu zásad je zjednotenie výkladu ustanovení zákona o štátnom vrátane postupu ministerstva kultúry pri výkone dohľadu nad dodržiavaním tých ustanovení zákona o štátnom jazyku, ktoré podliehajú dohľadu ministerstva kultúry podľa § 9 zákona o štátnom jazyku, pri ukladaní sankcií ministerstvom kultúry podľa § 9a zákona o štátnom jazyku, ako aj pri spolupráci s odbornými slovakistickými pracoviskami v súvislosti s prerokovávaním a schvaľovaním kodifikovanej podoby štátneho jazyka.

Návrh zásad nemá finančný, ekonomický, environmentálny vplyv ani vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie, preto sa doložka vplyvov nepredkladá.