Návrh

 

Komuniké

 

 

 

            Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa ……………. 2007  prerokovala  a schválila  odplatný prevod vlastníctva majetku štátu v  správe Ministerstva kultúry Slovenskej republiky  spoločnosti PARMA EXIM, s.r.o. Andrusovova č.9/B, 851 01 Bratislava.