UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č.

zo 

 

k návrh na odsúhlasenie  prevodu prebytočného nehnuteľného  majetku štátu v správe Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 

 

Číslo materiálu:

           /2007

Predkladateľ:

minister kultúry

Vláda

A.          schvaľuje

A.1.               odplatný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva kultúry  SR, nachádzajúci sa na Záhradníckej ul.č.29 v Bratislave, na LV č. 919 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, parcelné čísla: 10231/5, 10231/8 a budova bez súpisného čísla na parc. č. 10231/9.

B.          ukladá

ministrovi kultúry

                                                zabezpečiť  odplatný prevod nehnuteľného majetku štátu podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení neskorších predpisov