Predkladacia správa

  

 

 

       V zmysle bodu A.2  uznesenia vlády Slovenskej republiky č.86 z 31. januára 2007 a zákona Národnej rady Slovenskej republiky  č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu, v znení neskorších predpisov  predkladá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  vláde Slovenskej republiky návrh na vyslovenie súhlasu s odplatným prevodom  vlastníctva nehnuteľného majetku  štátu – nehnuteľnosti  nachádzajúcej  sa na Záhradníckej ul. č. 29  v Bratislave, ktorá je v správe Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, na LV č. 919 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, parcelné čísla: 10231/5, 10231/8  a budova bez  súpisného čísla na  parc. č. 10231/9.

 

Predkladaný materiál nezakladá nároky na štátny rozpočet a nevyplývajú z neho negatívne dopady  na zamestnanosť a životné prostredie.