Návrh na odsúhlasenie  prevodu prebytočného nehnuteľného  majetku štátu v správe Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 

Označenie prebytočného majetku štátu vo vlastníctve Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a charakteristika nehnuteľností:

 

Nehnuteľnosť - obytný dom pôdorysne nepravidelného geometrického pôdorysného tvaru s JV - SZ orientáciou ustupujúceho do dvorného priestoru s prístupom zo Záhradníckej ulice, resp. aj z dvora od Krížnej ulice, ktorý má jedno podzemné, štyri nadzemné podlažia a povalový priestor, z časti využívaný ako práčovňa a sušiareň a z časti nevyužívaný. Objekt je situovaný na pozemku vodorovnej výškovej konfigurácie. Objekt je v súčasnej dobe v zlom technickom stave.

 

Budova - prevádzková stavba bez súpisného čísla, na pozemku - parcelné číslo 10231/9 o výmere 549 m² - zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Staré Mesto, evidovaná na LV č.919, vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu.

 

Pozemky - parcelné číslo 10231/5 o výmere 290 m² - zastavané plochy a nádvoria, parcelné číslo 10231/8 o výmere 290 m² - zastavané plochy a nádvoria a parcelné číslo 10231/9 o výmere 549 m² - zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Staré Mesto, evidované na LV č.919, vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu.

 

Primeraná cena nehnuteľností (prebytočného majetku štátu), stanovená podľa ustanovenia

§ 8a ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.278/1993 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.534/2005 Z. z. je 14 900 000,- Sk

(slovom : štrnásťmiliónovdeväťstotisíc slovenských korún).

 

 

Nadobúdateľ :

Názov:    PARMA EXIM, s.r.o.

Adresa: Andrusovova 9/B, 85101 Bratislava

IČO :   35 853 808  

 

Spôsob prevodu :

Odplatný prevod nehnuteľného majetku štátu  v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení neskorších predpisov.

 

Odôvodnenie:

 

            Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle bodu A.2  uznesenia vlády Slovenskej republiky a v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z.  o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov  predkladá   vláde Slovenskej republike návrh na odsúhlasenie  odplatného  prevodu   nehnuteľného majetku štátu. 

 

      Predmetom  návrhu je odplatný  prevod  vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva kultúry  Slovenskej republiky spoločnosti PARMA EXIM, s.r.o. so sídlom v Bratislave, ktorá na základe vyhláseného osobitného ponukového konania ponúkla Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky najvýhodnejšiu cenu zo šiestich ponúk.   

 

     Predmetný majetok štátu sa stal prebytočným na základe rozhodnutia ministra kultúry Slovenskej republiky číslo:  MK-3809/2005-110/6893  z  10.3. 2005. Bol ponúknutý  štátnym rozpočtovým a  príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ústredným orgánom v štátnej správe, ktoré o predmetný majetok neprejavili záujem.

           

      Podmienky osobitného ponukového konania boli ministrom kultúry Slovenskej republiky  odsúhlasené 19.1.2006 a následne  boli uverejnené aj na internetovej stránke ministerstva.  Vyhlásenie osobitného ponukového konania bolo zverejnené v denníku SME  20.1.2006.

Termín na predloženie cenových ponúk bol 13. 2 .2006 a cenovú ponuku predložili:

 

1.      ÚVER, s.r.o. Jakubovo nám. 12, 811 09 Bratislava

2.      JNT, s.r.o. Sklepárska 8/a, 040 15 Košice 15

3.      ASTURFIEL SK, k.s., Nobelova 9, 831 02 Bratislava

4.      EXPOTREND SLOVAKIA, s.r.o. Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava

5.      JUDr. Miroslav Konôpka, Pod záhradami 68/B, 841 02 Bratislava

6.      PARMA EXIM, s.r.o. Andrusovova 9/B, 85101 Bratislava.

 

      Vyhodnotenie cenových ponúk sa uskutočnilo 23. februára 2006 o 14.oo hod. na Ministerstve kultúry SR. Spoločnosť PARMA EXIM, s.r.o.  predložila najvýhodnejšiu cenovú ponuku:  25.151.000,- Sk. 

 

       Keďže vláda Slovenskej republiky  svojim uznesením č. 208/2006 z 1. marca 2006 zastavila procesy prevodov vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku, ktoré sa realizujú podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky  č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení neskorších predpisov, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznámilo listom č. MK-1891/2006-110/5023 z 13.3.2006 spoločnosti PARMA EXIM, s.r.o o zastavenie  procesu predaja s tým,   že po zániku účinnosti  uznesenia vlády SR č.208/2006 z 1. marca 2006, Ministerstvo kultúry  Slovenskej republiky bezodkladne pristúpi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, ktorá mu vyplynula  z  podmienok osobitného ponukového konania, z § 8a, ods.4 a § 11 ods.1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky  č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

 

      Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením číslo 904/2006 z 25.októbra 2006  udelila výnimku z uznesenia vlády SR č. 72/2006 z 25. januára 2006 v znení  uznesenia vlády SR č. 166/2006 z 22. februára 2006 a uznesenia vlády SR č. 208/2006 z 1. marca 2006 rezortu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky  a dovolila pokračovať v procesoch prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku štátu, ktoré sa realizujú podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

 

      Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznámilo  úspešnému  uchádzačovi PARMA EXIM, s.r.o.  informáciu o pokračovaní  procesu odpredaja nehnuteľného majetku. Úspešný uchádzač prejavil aj naďalej záujem pokračovať v procese odpredaja, v súčasnosti je zložená finančná zábezpeka na účte ministerstva vo výške 14 900 000,- Sk.

 

     Nehnuteľný majetok  na Záhradníckej ul.č.29 v Bratislave je schátralá budova, ktorá  si vyžaduje okamžitú rekonštrukciu. V prípade, ak nebude budova v krátkom časovom období odpredaná, Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky vzniknú ďalšie investičné náklady súvisiace so zabezpečením  budovy tak, aby neohrozovala bezpečnosť a zdravie okoloidúcich občanov, prípadne zdravie obyvateľov v priľahlých bytových nehnuteľnostiach. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky musí neustále  vynakladať finančné prostriedky na zabezpečenie nehnuteľnosti proti vniknutiu cudzích osôb