MINISTERSTVO  KULTÚRY

SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

 

Číslo: MK-

 

 

 

Materiál na rokovanie                         

vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

 

Návrh na odsúhlasenie odplatného  prevodu prebytočného nehnuteľného  majetku štátu v správe Ministerstva kultúry Slovenskej republiky              

 

 

 

 

 

Podnet:                                                                                  Materiál obsahuje:

                                              

V zmysle bodu A.2 uznesenia vlády                                         1. Návrh uznesenia

Slovenskej republiky č.86 z 31.januára                                    2. Predkladacia správa

2007 a podľa zákona NR SR č.278/1993 Z.z.                       3. Materiál

o správe majetku štátu, v znení neskorších                               4. Návrh komuniké                                                                                    

    

             

                                                                                 

                                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

Materiál predkladá:

 

Marek Maďarič

minister kultúry

Slovenskej republiky 

 

 

 

Bratislava   5. marec   2007